Изображението е илюстративно
Изображението е илюстративно

От 1 юли започва приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 г. Заявлениета се приемат от Агенцията за социално подпомагане по система, посочена по-долу.

Те могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Крайният срок е 31.10.2024 г., напомнят от Агенцията за социално подпомагане.

Заявление-декларация може да получите от ДСП или да изтеглите от електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2024 г. до 31 март 2025 г.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Заявления се приемат и целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните условия:

– обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;

– да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;

– да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2024 г. – 526,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

– без сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 787,20 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2024 г. е в размер на 157,80 лв.).

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане

При отопление с твърдо гориво:

– В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане

– На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви