1500 лекари работят в областта

В края на 2023 г. в област Бургас функционират 19 заведения за болнична помощ с 3 672 легла, като в сравнение с предходната година броят на заведенията остава непроменен, а леглата в тях се увеличават с 446, или с 13.8%. Това показват данните на Националния статистически институт.

Заведенията за извънболнична помощ са 101 със 112 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 9 със 166 легла.

Mногопрофилните болници са 10 с 2 210 легла, или в 58.8% от болниците е съсредоточен 65.3% от легловия им фонд в областта.

Специализираните болници са 7 с 1 174 легла. Разпределението им по видове е следното:

  • за активно лечение – 2 с 95 легла;
  • за рехабилитация – 5 с 1 079 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Разпределението на тези заведения по видове е, както следва:

  • Комплексни онкологични центрове – 1 заведение със 156 легла;
  • Центрове за психично здраве – 1 заведение със 132 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла към края на 2023 г. е 955.1 на 100 000 души от населението.

Към 31.12.2023 г. заведенията за извънболнична помощ в област Бургас са 101 със 112 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с 4, докато леглата в тях намаляват с 5 (4.3.0%).

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 44 заведения със 77 легла, следвани от диагностично-консултативните центрове – 7 с 23 легла.

В края на годината в областта функционират и 45 самостоятелни медико-диагностични и самостоятелни медико-технически лаборатории. Денталните центрове са 3, а медико-денталните центрове – 2 с 12 легла.

В края на 2023 г. другите лечебни и здравни заведения в област Бургас са 9 със 166 легла.

Медицински персонал

В края на 2023 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 504 лекари. Лекарите по дентална медицина са 317, като 299 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК. Професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти са 2 356, от които 1 576 медицински сестри, и 113 акушерки.

  • В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 910 лекари. Професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти са 1 293, от които 938 медицински сестри.
  • В заведенията за извънболнична помощ на основен договор работят 522 лекари и 317 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (341) и лекари по дентална медицина (299), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Професионалистите по здравни грижи и други медицински специалисти са 387, като 5 от тях работят на основен договор в амбулатории за индивидуални и групови практики за здравни грижи.
  • В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) на основен договор работят 72 лекари.

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2023 г. разпределението на практикуващите лекари по пол е следното: мъжете са 693 (46.1%), а жените – 811 (53.9%).

В структурата на лекарите по възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 – 64 години – 463, или 30.8%. На второ място е групата на младите практикуващи лекари на възраст до 35 години – 322, или 21.4%.

Разпределението на практикуващите лекари по възрастови групи и видове заведения показва, че най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (32.4%), а най-малък – в заведенията за извънболнична помощ (4.4%). Повече от две трети лекарите на основен договор в заведенията за доболнична помощ са на възраст над 55 години (71.1%).

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 183, или 12.2% от всички практикуващи лекари в областта. На второ място се нареждат практикуващите анестезиология и интензивно лечение – 6.9%, следвани от педиатрия – 6.0%, кардиология – 5.9%, акушерство и гинекология – 5.7%, и нервни болести и хирургия – по 5.3%.

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 4.8 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2023 г. е 39.1 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 8.2 на 10 000 души от населението.

Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви