Детска градина
Детска градина

40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 825 места в тях функционират в област Бургас към края на миналата година, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток. В градовете детските ясли са 38 с 1 779 места, а в селата – 2 с 46 места.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли намаляват с 93. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 410, а в яслените групи към ДГ – 1 415.

Към 31.12.2023 г. осигуреността с места общо за областта е 18.4%.

През 2023 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини са постъпили 1 563 деца, или с 69 деца по-малко в сравнение с 2022 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 477 деца. От тях момчетата са 758, а момичетата – 719.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст  през 2023 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години – 82.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 17.0%. На 3-и повече години са 8 деца, или 0.5%.

В края на 2023 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 14.9%.

Показателят се изчислява като отношение на децата, посещавали самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години. Обхватът на децата на две години в края на 2023 г. е 36.7%, а обхватът на децата на една година – 7.7%.

Към 31.12.2023 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 314 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 150, като 99.3% от тях са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 164 души.

1] Изчислява се като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви