30% от децата живеят в лишения

Линията на бедност в област Бургас през 2023г. е била 604.71 лв. средно месечно на лице от домакинство. Това показва ежегодно провежданото от Националния статистически институт наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

При този размер на линията под прага на бедност са били 17.6% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 23.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.2 %. В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 18.5%, а при жените – 16.6%. В сравнение с 2022 г. в област Бургас делът на бедните при мъжете се увеличава с 0.9 процентни пункта, докато при жените намалява с 3.3.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2023 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 17.6% до 25.0%, или със 7.4 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 47.6%, или с 30.0 процентни пункта.

През 2023 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) – 990 лв., с равнище на бедност 22.2%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Монтана – 446 лв. с равнище на бедност 16.8%. През 2023 г. област Бургас се нарежда на 8-о място в страната по размер на линия на бедност – 605 лв. след област Враца (636 лв.) и преди област Смолян (602 лева). През 2022 г. областта е била на 9 – то с  489 лева.

Материални и социални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство

Около 50% от анкетираните домакинства казват, че могат да си позволят неочакван ремонт или почивка извън дома си.  Над 18% са имали затруднения при плащането на заеми или наеми на жилище, както и на плащане на комунални услуги. Само 22% могат да си позволят месо или риба всеки втори ден. 21% са отговорили, че могат да поддържат нормална температура в жилището си. Почти 10% имат автомобил. 49% си позволяват да подменят мебели.

Изводът е, че през 2023 г. 20.7% от населението на област Бургас живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя).

През 2023 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 7.7 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 3.8% от населението, като спрямо 2022 г. относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта.

През 2023 г. в област Бургас относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 36.4%, а за 2.0% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. 61.6% от децата живеят без материални лишения.

В област Бургас през 2023 г. 30.3% от населението, или 114.9 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя се увеличава с 1.4 процентни пункта в областта спрямо 2022г.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви