НСИ: Застаряваме и намаляваме
НСИ: Застаряваме и намаляваме

В сравнение с 2022 г. през 2023 г. населението на страната намалява с 2 229 души. Това представлява 0.03%. Към 31 декември 2023 г. населението е 6 445 481 души. Това представлява 1.4% от населението на ЕС. Информацията е на НСИ. Странното е, че според ЦИК, избирателите (пълнолетните български граждани) са 6 594 593 души.

Мъжете са 3 097 698 (48.1%), а жените – 3 347 783 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 081 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната. Това показват последните данни на НСИ, публикувани днес.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 530 909, или 23.8% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.7%, а на мъжете – 19.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

НСИ: Къде у нас е най-възрастното население?

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.3%), Габрово (30.3%) и Смолян (28.9%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5%, и Благоевград – 22.2%.

Общо за ЕС-27 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 21.3%. Най-висок е този дял в Италия (24.0%) и Португалия (24.0%). Общо в седемнадесет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в страната са 911 025, или 14.1% от общия брой на населението.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.9%, Ямбол – 15.2%, и Бургас – 14.9% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 10.6%, Видин – 11.5%, и Габрово – 11.7%.

През 2022 г. делът на най-младото население в ЕС-27 е 14.9%, като най-нисък е в Италия – 12.4%, Португалия – 12.9%, и Малта – 12.7%, а най-висок е в Ирландия – 19.3%, Швеция – 17.4%, и Франция – 17.3%.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 61.0%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 57.6%, отколкото в селата – 71.3%. Във всички области на страната този показател е над 50.0%. Най-ниска е стойността на коефициента в София (столица) – 51.5%, а най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин – 74.8%, и Габрово и Ямбол – 72.3% във всяка.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.6 години през 2002 г. нараства до 45.2 години в края на 2023 година. Средната възраст на населението в градовете е 44.4 години, а в селата – 47.5 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2023 г. е 3 769 хил. души, или 58.5% от населението на страната, като мъжете са 1 971 хил., а жените – 1 798 хиляди.

Към края на 2023 г. над трудоспособна възраст са 1 698 хил. души, или 26.3%, а под трудоспособна възраст – 977 хил. души, или 15.2% от населението на страната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви