Докладът за дейността на Апелативен съд – Бургас, окръжните и районни съдилища от съдебния район за 2023 година беше обсъден на общо събрание на съдиите във въззивната инстанция.

Събранието се проведе в присъствието на г-жа Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, г-н Евгений Стайков, зам. председател на Върховен касационен съд и ръководител на Търговска колегия, г-жа Мими Фурнаджиева зам. председател на Върховен касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, Административният ръководител на Апелативна прокуратура г-н Любомир Петров, председателите на окръжните съдилища в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол – г-жа Росица Темелкова, г-н Мартин Данчев и г-н Васил Петков и съдии от апелативния район.

Председателят на Апелативен съд – Бургас – съдия Пламен Синков представи резултатите от работата на съда 2023 година.

През годината са постъпили за разглеждане 1028 дела. Общо свършени дела 2023 г. са 1003, със съдебен акт по същество са приключили 882 дела, т.е. 87,94% от общо свършените дела.

В тримесечен срок са свършени 85% от делата. Анализът сочи, че постигнатата бързина в работата на Апелативен съд – Бургас е трайна тенденция – винаги над 80%, която се дължи на традиционно добрата дейност на съдиите, ръководството и служителите на съда по предварителна подготовка, проучване, насрочване и срочното решаване на делата.

През 2023 г. в Апелативен съд – Бургас са разгледани общо 1145 дела, което представлява 6,36 дела средна месечна натовареност по щат за съдия.

През годината са постъпили 275 наказателни дела. В тримесечен срок са свършени 84% от разглежданите наказателни дела.

Върнати от Върховния касационен съд са общо 38 дела, от които са оставени в сила въззивните решения и присъди по 29 дела или 76,32%; изменени 6 броя, което е 15,79% и отменени 3 дела, т.е. 7,89%.

Съобразно структурата на престъпността за отчетната 2023 г., най-висок относителен дял, аналогично с предходните години, заемат решените въззивни наказателни общ характер дела за престъпления по транспорта.

На второ място по брой решени дела, спрямо общия брой въззивни наказателни общ характер дела, са тези за престъпления против личността и основно убийства по чл. 115 и чл. 116 от НК. Относително стабилен дял заемат престъпленията против финансовата и данъчната система.

Постъпилите граждански дела са 262 бр. Средната продължителност на разглеждане на въззивните граждански дела е три месеца, а на частните граждански – един месец, който резултат е отличен показател за провеждане на съдебния процес в разумен срок, в контекста на практиката на ЕСПЧ по чл. 6 от ЕКПЧ.

Оставени в сила и недопуснати до касационен контрол през 2023 г. са 83,68% от решените през годината граждански дела.

Съдиите в гражданско отделение са изготвили и изпратили общо 5 становища по образуваните тълкувателни дела на ВКС за приемане на тълкувателни решения по въпроси, по които е констатирана противоречива или неправилна съдебна практика.

През 2023 г. съдиите в Търговско отделение са имали за разглеждане новопостъпили общо 384 дела. 79%. от свършените дела са приключили в 3-месесечен срок. Оставени в сила и недопуснати до касационно обжалване са общо 91,94% от решените търговски дела.

Приключилите с решение по същество търговски дела имат разнообразен предмет на иска.

Като най-голяма група са делата за уреждане на последиците от неизпълнение на сключени между страните търговски договори и с предмет облигационни спорове, включително за присъждане на неустойки, обезщетения за неизпълнение и лошо изпълнение, неоснователно обогатяване, и представляват най-голямата група от всички дела.

Делата за несъстоятелност и съпътстващите ги искове по чл. 694, чл. 647 и чл. 646 Търговския закон остават сред най-сложните.

През 2023 на първа инстанция съдилищата от района на Апелативен съд – Бургас са осъдили общо 268 лица.

Преобладават наложените наказания до три години „лишаване от свобода“ – на 235 лица, като 156 от тях са осъдени условно. През периода от съдилищата няма наложени наказания „доживотен затвор“, и „доживотен затвор без право на замяна“. С присъда от 10 до 30 години „лишаване от свобода“ са 2 лица, а 21 лица са с наказания от 3 до 10 години „лишаване от свобода“. Наложените други наказания са 10 броя.

Съдът успешно използва дигиталните инструменти в комуникацията с важните целеви групи. Информация за работата на институцията и за делата с обществена значимост се публикува на страницата на съда в интернет и в профилите във Facebook и Twitter.

И през 2023 година Апелативен съд – Бургас беше близо както до най-малките членове на обществото, така и до по-големите ученици.

Съдът проведе инициативата „Ден на отворените врати“, като в рамките на три организирани събития посрещна над 20 деца в предучилищна и начална училищна възраст и около 50 десетокласници от Математическата гимназия и от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в града. Тази информационна политика продължава и през настоящата 2024 година.

В заключение съдия Синков посочи, че данните от работата на Апелативен съд – Бургас през 2023 година показват отлични резултати по отношение разумния срок за приключване на делата и инстанционния контрол, като през годината съдът е работил открито и прозрачно, информирайки обществеността както за всички дела с особен интерес, така и за важни акценти от дейността си извън правораздаването.

Председателят на съда благодари на съдиите за почтеността, професионализма и за добрата работа, основана на доверие и взаимно уважение.

Председателят на Върховния касационен съд – съдия Галина Захарова поздрави магистратите от региона за ефективната работа през годината и отбеляза, че основата на действителната съдийска независимост са почтеността и професионализма. От името Върховния касационен съд съдия Захарова връчи почетен плакет на председателя на Апелативен съд – Бургас .

Отчетният доклад за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на съда.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви