На официална церемония в град Одрин, Република Турция се подписа меморандум за сътрудничество между университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Тракийски университет. В рамките на събитието се предприеха действия за разширяване областите за международно сътрудничество между двата университета.

В обхвата на подписания меморандум влизат бъдещи съвместни публикации, обмен на кадри, обмен на студенти, организиране на съвместни изследователски програми, участия в транс-гранични проекти, организиране и провеждане на конференции, семинари и други.

Официалната визита на Бургаската делегация е в отговор на покана от Ректора на Тракийски университет проф. д-р Ерхан Табаколу,дм, която той отправи лично на 29 февруари 2024г. в университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Тогава, една от целите на посещението бе да се запознае, заедно с екипа си от заместник ректори и други официални лица на Република Турция, с ръководството на Бургаския държавен университет.

Делегацията от университет „Проф. д-р Асен Златаров“, която посети Одрин, бе водена от Ректора на университета – проф. д-р Христо Бозов, дм. На събитието от българска страна участваха и проф. д-р Ирена Марковска, зам. ректор по качество на обучение, акредитация и кадри, проф. д-р Севдалина Турманова, зам. ректор по учебната дейност, доц. д-р Светлана Желева, зам. ректор по научноизследователската и проектна дейност, проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева, ръководител дирекция „Международно и национално сътрудничество и връзки с обществеността“, доц. д-р Хюсеин Йеменджиев, преподавател и изследовател и Красимир Димитров Георгиев, помощник ректор.

Проф. д-р Ерхан Табаколу, дм, като домакин, приветства Бургаската делегация и сподели, че помни как през далечната 2014 г. двата университета са участвали в основаването на Асоциацията на Балканските университети.

Показа на гостите снимки от този паметен момент, на който са присъствали всички ректори на първите 14 университети – основатели. На няколко от тях, бургаските гости и лично проф. д-р Бозов, дм останаха приятно изненадани като разпознаха проф. Петко Петков, дтн, който в този период е ръководил Бургаския държавен университет.

Проф. д-р Ерхан Табаколу, дм, представи Тракийския университет – Одрин с няколко презентации. Присъстващите се запознаха с широкомащабната обучителна, научно-изследователска, художествено-творческа, развойна, публикационна, спортна, проектна и още много други академични дейности.

„Тази официална визита и за двата университета ще е от историческо значение! Факт е, че заедно имаме условия да съвместяваме усилията си за работа по научни изследвания и развиване на международна дейност в богата палитра от области като природни, технически, обществени, медицински науки“, подчерта проф. д-р Бозов, дм.

По време на визитата проф. Бозов предложи да се организира съвместна научна конференция през месец октомври 2024 г., на която широк кръг от университетски преподаватели, учени и студенти ще имат възможност да „изградят мостовете“ на бъдещи си партньорски отношения.

От турска страна бе прието и предложението на проф. Бозов за издаването на съвместно електронно списание.

По този начин ще се генерират идеи за съвместна научна работа, която ще намери израз в бъдеща работа по трансгранични проекти.

Двата университета имат изградени традиции в сътрудничеството си в областта на научно-практическата дейност. Те успешно реализираха проект „Трансграничните региони сътрудничат за син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs), като от българска страна ръководител на проекта бе доц. д-р Светлана Желева – зам. ректор по научноизследователска и проектна дейност.

Това бе първият стратегически проект в България, финансиран по приоритетна ос 1 на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г., по който са изградени по 3 еднакви научни лаборатории в двата университета.

Обсъди се и подготовката на кадри в съвместни образователни програми на двата университета, което ще подобри академичния потенциал за бъдеща развойна и научна дейност. Така ще се осигури възможност за младите хора от двете държави да продължат обучението и развитието си паралелно и в двете държави.

По време на срещата със съдействието на проф. Петкова бе подновен договорът между двата университета по програма Еразъм+.

Той се подписва през електронната платформа Dash Board и ще е за професионални направления Педагогика; Филология; Администрация и управление; Икономика; Химически науки; Машинно инженерство; Електротехника, електроника, автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Химични технологии; Общо инженерство (Индустриален мениджмънт); Медицина; Обществено здраве (Здравен мениджмънт; Управление на здравните грижи); Здравни грижи (Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент; Рехабилитатор).

Всички те са акредитирани в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Интересен факт е, че има много голямо съвпадение на професионалните направления, които са акредитирани и в двата университета.

След 26 март 2024 г. студентите от по-голямата част от всичките 143 специалности в Бургаския държавен университет, ще могат да осъществяват обмен в Тракийски университет в гр. Одрин по програма Еразъм+, като и техните колеги от Одрин ще могат да идват по програмата в Бургас.

По покана на любезните домакини, гостите разгледаха част от базата на Тракийския университет като останаха впечатлени от Факултета по здравни науки, Факултета по природни и приложни науки, Факултета по изящни науки, Музея на здравето и Природно-научния музей. Тъй като университетът има 14 факултета, делегацията от Бургаския държавен университет планира при няколко следващи визити да посети и останалите основни звена.

Длъжности и имена на домакините от Тракийски университет в гр. Одрин:

1. Ректор на Тракийски университет- проф. д-р Ерхан Табакоулу, дм;
2. Зам. Ректор проф. д-р Осман Нури Хатипоглу;
3. Зам. Ректор проф. д-р Метин Айдогду
4. Директор на Дирекция по официална документация и вписвания – г-н Али Кючукоглу;
5. Директор на центъра за международни отношения и преподавател – д-р Рифат Гюргендерели;
6. Служител от центъра за международни отношения и преподавател – г-жа Нургюл Сарсълмаз;
7. Служител от центъра за международни отношения и преподавател – г-жа Бурджу Йорен Йозер;
8. Преподавател и служител в центъра за трансфер на технологии – г-жа Ягмур Дублен Гйоксу;
9. Кординатор по корпоративни комуникации и преподавател – д-р Алперен Карапънар;
10. Служител в център за корпоративни комуникации и преподавател – г-жа Нефизе Бехатин Рамадан.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви