Общински съвет Бургас прие декларация, с която се обявява категорично срещу приемане на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП).

Всички съветници в зала се обединиха около това, че към настоящия законопроект липсва предварителна оценка на потенциалните въздействия.

Същият не е подложен на обществено обсъждане, а липсата на прозрачност в процеса при изготвянето и приемането на толкова важен нормативен документ е създало в гражданите и в бизнеса по Черноморието усещане за нередност и скрити интереси.

Факт е, че в законопроекта са направени редица пропуски, неточни формулировки, противоречия с други действащи нормативни документи, които са засегнати от полето му на действие.

Към настоящия момент се спекулира с потенциални мощности от 26 до 110 ГВт, но при тези анализи не са взети под внимание редица фактори, рискове и възможни неблагоприятни въздействия.

Без да бъдат оценени като допустими и фиксирани по площ и местоположение зони е трудно да се изчисли точно бъдещия потенциал, който България би могла да усвои от изграждането на офшорни вятърни мощности.

От гледна точка на климатичните политики е от изключително значение развитието на ВЕИ, както на сушата така и в Черно море, да получи приоритет, но са необходими сериозни корекции в законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, тъй като това не трябва да става за сметка на другите дейности в морските пространства, туризма, рибарство, опазването на ландшафта и биоразнообразието.

Така приет на първо четене, законопроектът крие неоценени рискове от въздействия върху околната среда и биологичното разнообразие, както и за сектори като Туризъм и Рибарство.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви