Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна

Министерство на финансите /МФ/ публикува проект за обществено обсъждане на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Целта на закона е да осигури безпроблемно въвеждане на еврото. Друга цел е повишаване информираността при приемането на единната европейска валута. 24 април 2024г. е крайния срок за получаване на становища.

Проектът на Закон за въвеждане на еврото е разработен от специално създадена междуведомствена група към Министерството на финансите, в която участват Българската народна банка, всички министерства и заинтересовани институции и организации, представители на бизнеса и на академичната общност. Законопроектът е съгласуван с Европейската комисия, която даде своето положително становище по него, като предстои съгласуването му с Европейската централна банка.

Чрез проекта се уреждат правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица в страната.

Датата за присъединяването ни към еврозоната и курсът на лева към еврото ще бъдат определени от Съвета на Европейския съюз с единодушно решение на държавите-членки, чиято парична единица е еврото и Република България. Ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в България, така и в Решението на Народното събрание от октомври 2022 г.

Законопроектът регламентира и начините за закръгляване след превалутиране на стойности на стоки и услуги, банкови сметки, дългови ценни книжа, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, ценни книжа, възнаграждения, пенсии, социални помощи и обезщетения и т.н. В законопроекта е заложено, че на датата на въвеждане на еврото в България всички сметки , независимо дали са разплащателни, депозитни, спестовни, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс.

От датата на въвеждане на еврото се предвижда изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите да се извършва в евро.

В проекта на закон е разписано, че БНБ от деня на въвеждане на еврото обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

Новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро. Законопроектът предлага двете цени да се изписват ясно и недвусмислено и трябва да са поставени заедно. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален бон.

В продължение на месец от влизането на България в еврозоната ще има период на двойно обращение на лева и еврото, в който хората ще могат да се разплащат и в двете валути. По време на този период търговците ще са задължени да връщат ресто в евро, освен ако нямат достатъчна моментна наличност. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви