НСИ ще ни пита за доходите ни

В началото на април 2024 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на ежегодното Наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

То се провежда в Република България от 1953 година и е включено в Националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 180 домакинства от област Бургас, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 60 домакинства.

В периода април – юни 2024 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Каблешково, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Царево,  както и в селата: Оризаре (община Несебър), Росен (община Созопол), Сини рид (община Руен), Тополица (община Айтос), Трояново (община Камено) и Черково (община Карнобат).

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, ТСБ – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Бургас“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера.

Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на телефон 056/85 19 32 в Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Бургас“.

 Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви