По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2022 г. възлизат на 2 072.1 млн. евро, което е с 10.3% по-малко в сравнение с предишната година.

Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 7.1%. По размер на чуждестранните инвестиции област Бургас се намира на трето място в страната след Пловдив и преди област София.

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума:

  • от чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
  • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
  • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.

Повeче информация и данни за чуждестранни преки инвестиции са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=170) и на сайта на НСИ, раздел „Чуждестранни преки инвестиции“ (http://www.nsi.bg/node/1823/).

1 КОМЕНТАР

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви