Заплата

Бургаска област е на 15-о място по средна брутна работна заплата в страната, сочи статистика на НСИ, която обаче е за 2022г. Преди това в класацията са области като Габрово, Шумен, Разград и дори Враца. Според изследването един работещ в областта получава средно брутно годишно по 16 307 лева. Общо за страната е 21 242. В столицата е 29 698 лева. Варна е на второ място след София – с 19 448 лева, а на последно място е Благоевград с 13 833 лева.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 113 963, което представлява 5.0% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2021 г. броят на наетите лица в област Бургас се увеличава с 3 201 души или с 2.9%.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в дванадесет икономически дейности – най- голямо във „Финансови и застрахователни дейности“ (16.6%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (14.2%) и „Култура, спорт и развлечения“ (13.1%). Намаление се наблюдава в 7 от общо 19 икономически дейности – най- значимо в „Добивна промишленост“ (13.6%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (5.9%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 16.7 и 14.7%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна годишна работна заплата за 2022 г. е 16 307 лв., при 21 242 лв. средна за страната

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2022 г., област Бургас се нарежда на 15-то място. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 29 698 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 13 833 лв., Кюстендил – 13 988 лв. и Хасково – 14 308 лева.

През 2022 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2021 г. с 9.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 20.1%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 18.1% и „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.9%.

Спрямо 2021 г. средната годишна работна заплата през 2022 г. нараства в обществения сектор с 8.8%, а в частния сектор – с 10.4%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви