Вода

С обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Бургас, при 99.4% в страната.

Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Бургас се оценява на 109 л/ден средно на човек, или със 7л/чов./ден. над средното потребление в страната.

В област Бургас на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода е 0.2% от населението (2.4% през 2020 г.), при 3.0% за страната. В областта 78.5% от населението е свързано с обществената канализация.

В област Бургас образуваните битови отпадъци и през 2021 г., са 197 хил. т. или с 22.6% повече спрямо 2020 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци намаляват от 13.0 хил. т. през 2020 г. на 12.7 хил. т. през 2021 година. Регистрира се увеличение на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 142.7 хил. т. (2020 г.) на 165.7 хил. т. (2021 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания.

Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната е 2021 г. е 73, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Бургас през 2021 г. са регистрирани 5 инсталации за третиране на битови отпадъци с обща заета площ от 92 дка.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2021 г. е 100.0% от общото население на областта, като за страната този показател е 99.9%.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Бургас е 481 кг. на човек, което е с 89 кг. повече спрямо 2020 година. През 2021 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 445 кг. на човек, или с 37 кг. повече спрямо 2020 година.

През 2021 г. в област Бургас са наблюдавани 37 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 до 60 dB, като 26 от наблюдаваните пунктове са с шумови нива над допустимите норми.

С най-неблагоприятна акустична среда са 5 пункта, където са измерени максимални шумови нива в границите от 73 до 77 dB.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Напълно е възможно водата да се потребява повече, защото туристите, като дойдат пускат водата безконтролно, водата от душа шурти толкова много време, че понякога се чудя дали не са се удавили в съседния апартамент “ гостите“. Има начини да се създаде съответно отчитане от собственика и да се събере съответно сумата за употребяваната вода, но ВиК не могат да прилагат Наредбата за отчитане на потребената вода от собственика какво остава за туристите. Как може инкасаторите изобщо да не поглеждат водомерите и на доверие да „отчитат“ потреблението??? Да не поглеждат дори веднъж в годината състоянието на пломбите при положение, че има толкова много недобросъвестни платци??? Накрая обаче ВиК не остават губещи – всеки месец събират допълнителни суми под формата на изравняване, което е чист грабеж върху добросъвестните.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви