Тихомир Янакиев
Тихомир Янакиев

Община Созопол е спечелила или е кандидатствала и очаква одобрение и финансиране на 13 проекта в различни сектори. Част от тях са за инфраструктурни обекти, касаещи училища, детски градини или спортни площадки. Друга част е в социалния сектор, включително и медицински услуги за деца и привличане на здравни специалисти.

Екипът на Тихомир Янакиев е подготвил проект за реконструкция на лодкостоянката и рибарското пристанище в Созопол . 

В партньорство с Турция и общини от региона се подготвят няколко важни проекта. Един от тях е за реконструкция на летния театър. С други общини Созопол работи за развитие на туризма.

Община Созопол спечели проект за ремонт, обзавеждане, оборудване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на училищната образователна среда в ОбУ „Христо Ботев“ – село Росен“.

Предстои подписване на договор и всеки момент ще започне изпълнение на дейностите, съобщи кметът Тихомир Янакиев.

 Проектът е финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост

 „Модернизация на образователна среда”. По него се предвижда смяна на Ел., ВиК, Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на всички стаи, изграждане на ново игрище за футбол, баскетбол и волейбол, външен асансьор за инвалиди и озеленяване.

В момента общината изпълнява проект за  Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол по Програма за морско дело и рибарство, по Мярка 1.8.

 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

През месец октомври администрацията на Тихомир Янакиев ще въведе и проект “ Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Созопол”

Той ще бъде по тази програма. Целта му е да се осигури възможност за освежаване на съществуващите рибарски пристанища, да се повиши енергийната им ефективност, да се допринесе за опазването на околната среда, да се повиши ефективността на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труда на рибарите.

За целта ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи по пристанищни съоръжения; доставка и монтаж на шок-замразител за утилизация и реализация на нежелани улов; доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци; доставка и монтаж на оборудване за 2 броя хладилни камери, ледогенератор, машина за вакуумиране и щандове за първа продажба на риба;

На кея ще бъде монтиран преместваем обект – хладилна камера за охладена риба; Ще има и пункт за контрол на улова.

По проекта ще се изгради и плаващ пирс №4 с 30 места за лодки. Ще бъде закупена и аварийно спасителна лодка с пожарогасителна система за акваторията на пристанище Созопол.

Община Созопол изпълнява в момента и социални програми. Една от тях е „ Грижа в дома в Община Созопол“. Тя е финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целият проект е да се осигури подкрепа в домашната среда за лица с умора и възрастни хора, зависещи от грижата. Разширяват се възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации, за 75 потребители за срок от 12 месеца.

До края на месец септември ще бъде въведен и проект „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, „Интегрирана здравна грижа за децата в Община Созопол“, като част от услугите, които ще се предоставят в целия регион.

В него ще бъде включено изграждането на няколко здравни центъра, специализирани за деца и закупуването на детска линия.

Центърът за профилактика и промоция на здравето на ниво регион ще предложи пакети от Програми за профилактика на значими детски заболявания – напр. затлъстяване, диабет, очни заболявания и т. н. и за здравно образование сред децата от най-ранна. В базата на създадените програми ще бъдат обучени екипи от лекари и медицински сестри от останалите общини-участници в Проекта.

Центърът за координация и здравни консултации ще създаде организация, която да позволи връзка на пациентите с компетентно лице, което да им помогне с консултация по повод наистина/състояние на детето, за намиране на лекар и др. н. и координация между болнична и извънболнична помощ в целия регион, и него извън.

В проекта е включено и използване на възможностите на телемедицината , осигуряващи достъп до качествена здравна грижа и консултация със специалисти от Детската болница и други лечебни заведения.

В общините, включени в проекта, са предвидени различни мерки за по-добра детска грижа в извънболничната помощ. В 6-те училища и 6-те детски градини на територията на община Созопол ще бъдат създадени сектори „Здраве и спорт“. Ще бъде оптимизирана и структурата и дейността на съществуващи медицински практики (в Медицински центрове и/или ДКЦ) в отделни общини.

Мащабният проект осигурява и мерки за създаване на специализирана комплексна детска болнична грижа. Те включват в укрепване на капацитета на съществуваща болнична мрежа чрез инвестиции във възможностите за диагностика и профилактика и и граждани на Многопрофилна болница за активно лечение на детски заболявания в Бургас.

Общините, които участват в проекта, ще работят за укрепване и развитие на човешките ресурси в системата за здравеопазване на местно ниво, ще инвестират в медицинското образование и професионалното обучение в здравеопазването, чрез осигуряване на стипендии за обучение и специализации; инвестиции в следдипломно обучение в системата на здравеопазването  и създаване на механизми за привличане и задържане на кадри в системата на здравеопазването и професионалната им реализация в региона. 

В проекта е заложено и прилагане на електронното здравеопазване в Региона, което включва издаване на обща електронна платформа за обмен на здравна информация между здравните заведения, прилагане и внедряване на Регионална информационна система за превенция и профилактика и прилагането на възможностите на телемедицината.

Община Созопол е входирала и очаква одобрение на още няколко проекта.

Един от тях е за ремонт , осигуряване, оборудване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на училищната образователна среда в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Созопол“. Той ще бъде финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, „Модернизация на образователната среда“. за футбол, баскетбол и волейбол, осветление, фитнес на открито и озеленяване.

Входен и очакващ одобрение от Министерството на младежта и спорта е и проектът за т екущ ремонт и модернизация на спортното игрище в двора на ОУ „Христо Ботев“ гр. Черноморец“. Предвижда се подмяна на спортните съоръжения и изграждане на комбинирано игрище за футбол и баскетбол.

По Програма за развитие на селските райони община Созопол е входиран и проект за внасяне на енергоспестяващи мерки по Детска градина „Делфинче“ – филиал с. Атия, община Созопол. Там ще се извърши реконструкция , ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински жилища, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на вашата енергийна ефективност“ по мярка 7.2.

Проект за внасяне на енергоспестяващи мерки на сградата на общинска администрация, гр. Созопол също очаква финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Созопол партньор по трансграничен проект „РАЗШИРЯВАНЕ НА СТРАНДЖА – напредък в капацитета за взаимодействие на трансграничното културно наследство“ по Териториалната стратегия в рамките на Програма INTERREG VI-A ИПП България – Турция 2021-2027, Специфична цел 1 „Постигане на устойчиви и приемащи икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“. Проектът е въведен и очаква одобрение.

Водеща организация е Община Визе – Турция, партньори с Община Созопол, ОУ „Св. Княз Борис I“ – гр. Бургас и „Общински ветроходен клуб Несебър 2000“.

Обект, предмет на дейност е амфитеатър Созопол.

За целта се предвижда:
1. увеличаване на броя на седящите места.
2. подмяна на осветление – съществуващото към момента осветление е старо и амортизирано, светещо само в бяла светлина, което ще бъде подменено с цветно LED осветление
3. изграждане на озвучаване – към момента няма озвучаване, артистите използват собствено
4. поставяне на заграждение – ограда /тип пана с обособени входове и озеленяване
5. Изграждане на 2 гримьорни, 2 съблекални, 2 санитарни помещения, едно от които за инвалиди

Друг общ проект с Турция, който община Созопол, партньорство с Царево, Малко Търново и Бургас, също е входиран и одобрен е „Общо културно и природно наследство без граница“ по Териториалната стратегия в рамките на Програма INTERREG VI-A ИПП България – Турция 2021-2027, Цялата му е постигане на устойчив и възобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация.

Водещ кандидат е СУ „Никола Вапцаров“ – гр. Царево, партньори с Община Созопол, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Созопол, СУ Васил Левски“ – гр. Малко Търново и ОУ“Христо Ботев“ – гр. Бургас, кв. Долно Езерово. Проектът предвижда подмяна на подови настилки и дограми и ремонт на ВиК и ел. инсталации, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания чрез външен асансьор. Физическата инвестиция е общинска собственост и се намира в Черноморец, Община Созопол.

Проект за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Равна гора и с. Равадиново, Община Созопол, също е изработен и въведен от администрацията на Тихомир Янакиев.

Той е по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.017. С него ще се извършат строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.

До края на месец септември ще бъдат внесени за одобрение и съвместен проект за развитие на туризма в общините Созопол и Несебър.

Той е „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Концепция за „Развитие на туризма в Община Несебър и Община Созопол“. 

Развитието на туризма е от стратегически интерес за Общините Созопол и Несебър. За първи път Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 дава възможност за изграждане на интегрирани проекти, които да обхванат нуждата от развитие на инфраструктурата, популяризирането на местните бизнес инициативи, подкрепата за дигитализацията на услугите на двете общини и обучения.

До месец община Созопол ще има и Стратегия за устойчиво енергийно развитие и Стратегия за училищно и предучилищно образование.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви