Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преизбра единодушно с 10 гласа „за“ Росица Темелкова за Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас за втори мандат, днес.

Преизбраният председател на съда получи и безапелационната подкрепа на колегите си, на проведеното Общо събрание на съдиите на институцията на 13 юли 2023 г.

„Кандидатурата ми за втори мандат – председател на Окръжен съд – Бургас, бе мотивирана от работата в екип, който припознава идеите като свои. Важно е да запазим духа на спокойствие, разбирателство и стремеж за развитие и усъвършенстване, които царят в колектива на нашия съд. Благодаря на всички за общата работа и подкрепа! Сред хората е наслоено недоверие и чувство за липса на справедливост, които уронват устоите на правовата държава. Затова нека продължаваме да работим за превъзмогване на негативния образ на съда, главно чрез търсене на баланс между качество и бързина на правораздаването“, с тези думи съдия Темелкова започна представянето на своята концепция за стратегическото управление на съда пред членовете на Висшия съдебен съвет.

Росица Темелкова завършва висшето си образование по специалността „Право“ в Софийски университет през 1990 г. Нейният трудов път изцяло е свързан с упражняване на съдийската професия.

През 2009 г. е избрана за заместник-председател на Окръжен съд – Бургас и ръководител на Въззивно гражданско отделение, която длъжност заема до 2017 г., когато е избрана за и.ф. председател на съда.

На 02 февруари 2018 г., встъпва в длъжността Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, която изпълнява и до момента.

По време на изслушването пред членовете на висшия кадрови орган, Росица Темелкова отчете постигнатите цели в работата на съда по време на първия мандат на своето управление.

Повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, с организирането и участието в регулярни обучения, непрестанен мониторинг на разглежданите дела за постигането на срочност и качество, размяната на книжа по електронен път с Община Бургас и Областната управа, активното приложение на Образователната програма, организирането на Дни на отворени врати на съдебната институция, социализацията на съда.

Преизбраният председател залага на развитието на всичко постигнато по време на първия мандат на управление и нови приоритети в работата на Окръжен съд – Бургас.

Сред тях са прозрачност на правораздавателния процес през случайното разпределение на делата, публикуването на съдебните актове, електронното връчване на призовки и документи. Продължаване практиката за организиране на регионални обучения в сътрудничество с НИП и стремеж към високо ниво на компетентност на съдебната администрация.

Съдия Темелкова е планирала срещи с ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас и ОД на МВР, за създаване и изпращане в съда електронен вариант на досъдебните производства.

Членовете на Висшия съдебен съвет изразиха подкрепата си за избора на Росица Темелкова за Административен ръководител на съда за втори мандат.

Според Цветинка Пашкунова, съдия Темелкова удовлетворява всички законови изисквания на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ. „Колегата Темелкова е отличен професионалист, видно от представената атестация.

Съдът е предоставил етично становище за нея, с констатации, че тя изпълнява стриктно служебните си задължения. Имам и непосредствен поглед върху работата на съдия Темелкова.

Тя притежава административен опит, умения, отлични организационни качества и способност да работи в екип.“, изрази подкрепата си Цветинка Пашкунова.

Председателят на Върховния административен съд и член на ВСС, Георги Чолаков също изрази позиция в подкрепа на кандидатурата на Росица Темелкова за втори мандат.

„Изборът е лесен, защото кандидатът, който се явява пред нас, е доказал своите качества като административен ръководител през своя първи мандат. Добър организатор“, категоричен бе Георги Чолаков.

Даниела Марчева също изрази своите прекрасни лични впечатления от съвместната работа със съдия Темелкова.

„Много отговорна и съпричастно откликваща на всички съвместни дейности и инициативи“, каза Даниела Марчева. Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова също изрази подкрепа за избора на Росица Темелкова за втори мандат.

Според нея, „професионалните управленски, организационни качества на съдия Темелкова са безспорни“.

Галина Захарова акцентира върху някои от тезите в концепцията на управление на преизбраният кандидат, като разбирането на огромното значение на обучението и повишаване квалификацията на магистратите, за постигане на ефективно правораздаване. Усещането за независимост на съдебната власт, свързано с общественото доверие към съда.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви