Съд
Съд

През 2022 г. в област Бургас са приключили делата за 2 091 извършени престъпления. От тях 1 232 са завършили с условно осъждане, 651 – с ефективно осъждане, 19 – с оправдаване, 5 – с прекратяване, и 184 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 1 883 извършени престъпления, което е с 0.7% по-малко в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. обвиняеми в областта са били 2 011 лица от които:

  • условно осъдени са 1 199 лица (6%);
  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 601 лица, или 9% от общия брой на обвиняемите;
  • освободени от наказателна отговорност са 192 лица (6%);
  • оправдани са 15 лица (7%);
  • на 4 лица делата са прекратени (2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 1 800, което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2021 година. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 33, или 1.8% от всички осъдени в областта.

Oсъдените мъже са 1 652, или 91.8%, а жените – 148 (8.2%). При мъжете най-голям е делът във възрастовата група от 30 до 39 г. – 28.9%, а при жените във възрастовата група от 18 до 24 г. – 26.4%. На второ място при мъжете е групата от 18 до 24 г., а при жените от 30 до 39 години

Сред престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните – 1 003, или 53.3%. На второ място в структурата са престъпленията против собствеността, като с осъдителна присъда са приключили делата за 320, или 17.0%

С осъждане са завършили 279 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което представлява 14.8% от всички наказани престъпления. Броят на тези престъпления се повишава с 39 (16.3%) в сравнение с 2021 година.

Наказани са и 104 престъпления против личността, 55 документни престъпления, 38 против правата на гражданите и 37 против стопанството. По отношение на документните престъпления също се наблюдава увеличение с 16 престъпления спрямо 2021 година.

Половината от осъдените са наказани за извършването на общоопасни престъпления – 911, или 50.6%. На второ място в структурата са осъдените за престъпления против собствеността – 338 лица (18.8%).

За извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции са наказани 299 лица, или 16.6%, като се наблюдава повишение с 24.1% (58 осъдени) в сравнение с 2021 година. Осъдени за престъпления против личността са 90 лица (5.0%), против правата на гражданите – 35, или 1.9% и за престъпления против стопанството – 34 лица (2.0%).

За документни престъпления са осъдени 47 лица, или 2.6%, като в сравнение с 2021 г. са с 18 повече.

Общоопасни престъпления

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпления по транспорта и съобщенията – 734, или 73.2% от общия им брой. За извършването им са осъдени 693 лица, или 76.1% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, са 229 (22.8%), а наказаните за тях лица – 182 (20.0%).

Престъпленията против собствеността

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество – 75.0%. Осъдените за този вид престъпления са 257, или 76.0%.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността – за 24 грабежа са осъдени 26 лица.

За извършени 20 измами (6.3%) са осъдени 20 лица, или 5.9% от осъдените за престъпления против собствеността. За 21 престъпления (6.6%), свързани с унищожаване и повреждане на имущество, осъдени са 17 лица (5.0% от осъдените за този вид престъпления).

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции,

В сравнение с 2021 г. съществено се повишават както броят на тези престъпления с 29 престъпления (16.3%), така и този на осъдените – с 58 лица (24.1%). Причината за това е броят на престъпленията за противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават или преминават в страната – 143 (51.3%). За този вид престъпления са осъдени 171 лица (57.2%).

Престъпления против личността

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди в област Бургас са завършили делата за 4 убийства (довършени и опити) – 3.8% от престъпленията против личността, като за извършването им са осъдени 4 лица (4.4%)

Сред престъпленията против личността с най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 53 престъпления (51.0%), по които са осъдени 45 лица, или 50.0% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

С осъждане са завършили 23 наказателни дела за принуда (22.1%) с 14 осъдени, или 15.6% от всички осъдени лица по тази глава от НК.

Приключилите с осъждане дела за разврат са 11 (10.6%), като и осъдените лица са 11 (12.2%). От тях 1 е за изнасилване, като са осъдени 2 лица.

За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 2 наказателни дела (1.9% от престъпленията против личността) и e осъдено 1 лицe.

Престъпления против стопанството

В сравнение с 2021 г. броят на тези престъпления намалява със 17 престъпления, а на осъдените – с 14 лица.

В структурата на престъпленията против стопанството, завършили с осъждане, 33 (от общо 37 престъпления против личността) са престъпления против паричната и кредитната система, а осъдени лица са 31 (от общо 34).

Документни престъпления

През отчетната година с осъждане са приключили дела за 55 документни престъпления, или 2.9% от всички наказани престъпления. Осъдени за тях са 47 лица, или 2.6% от всички осъдени. В сравнение с 2021 г. нараства както броят на тези престъпления, така и на осъдените за извършването им – с 16 престъпления и с 18 осъдени, като причината за това е използването на неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2022 г. са осъдени за извършването на:

  • престъпления против правата на гражданите – 35 лица (1.9%), от които 30 са за престъпления против интелектуалната собственост;
  • престъпления против брака, семейството и младежта – 22 лица (1.2%), от които 13 – за неплащане на издръжка;
  • престъпления против реда и общественото спокойствие – 16 лица (0.9%), като всички са осъдени за хулиганство;
  • за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система са осъдени 8 лица (0.4%).

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2022 г. те са 1 550, или 86.1% от общия брой на осъдените лица. От тях най-много са лишените от свобода за срок до 6 месеца (60.3% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година – 26.9%.

Наказанието пробация е наложено на 177 лица (9.8% от всички осъдени), глоба – на 71 лица (3.9%), а обществено порицание – на 2 лица.

Престъпления, завършили с осъждане по брой извършители, и осъдени лица по брой извършени престъпления

Преобладаващата част от наказаните престъпления са извършени от едно лице (без съучастие) – 95.5%. Следват извършените от две лица – 3.5%, а от три и повече са 1.0%.

В разпределението на осъдените лица по броя на извършените престъпления, най-голям е делът на осъдените за едно престъпление – 90.1%. Извършителите на две престъпления са 8.8%, а на три и повече – 1.1% от всички осъдени лица през година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви