Близо 200 безработни и в неравностойно положение лица преминаха обучение и професионална консултация с цел намиране на работа, като 100 души бяха подпомогнати за търсене на работа.

Това стана ясно днес на заключителна пресконференция, на която бяха оповестени резултатите от проекта на Община Бургас: “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.

Зам.-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Йорданка Ананиева и ръководителят на проекта Антония Дякова – експерт в общинска дирекция „Европейски програми и политики“ представиха всички резултати от приключилия проект.

В резултата от изпълнение на дейностите по ОПРЧР е предоставено и обучение на близо 60 лица от целевата група по дигитална компетентност и по английски език. Освен това е осигурена заетост на 6 безработни лица за период от 12 месеца. За подпомагане на трудовата и социалната им интеграция са предоставени още социални, здравни и образователни услуги, чрез съдействието на мениджъри на случаи и трудови медиатори.

За повишаване на здравната култура сред здравно неосигурените лица са проведени консултации за подобряване на сексуалното здраве, на майчиното и на детското здраве, както и 200 пулмологични прегледа на здравно неосигурени лица в ж.к. „Меден рудник“, кв. „Победа“, кв. „Рудник“ и кв. „Черно море“ с партньор Сдружение „Равновесие“.

410 деца, ученици и младежи, застрашени от отпадане от училище, съвместно с родителите си, преминаха допълнително обучение по български език в изпълнение на дейностите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Партньорите по проекта създадоха клубове за работа с деца и ученици. В клуб „Говоря и пиша на български език“ и клуб „Приятели на книгата“ се проведе допълнителна подготовка по български език и литература с деца и ученици, състезания по български език и открити уроци за четене в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“, както и инициативи „Четем и учим заедно“. Това значително повиши мотивацията на учениците за учене. Със средства по проекта се закупи литература, която обогати библиотечния фонд на училищните им библиотеки.

Създадени бяха още клубове по „Традиции, занаяти и фолклор на етносите“, в които участниците се запознаха с характерните особености на българските народни носии, както и клубове по “Краезнание“, в които участниците се запознаха с историята на града през Античността и Средновековието и затвърдиха знанията си за празниците от фолклорния календар и тяхната символика в нашия регион.

В клубовете по „Природа“ участниците инициираха акция „Чисто училище“, с която се почисти училищния двор, а в клубове „Спорт“ – повишиха интереса си към спортното съревнование.

Изпълнението на проекта даде възможност за активно включване на представители на уязвими групи в икономическия и социален живот на общината, постигане на реални и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства до завършване на средно образование.

Партньори по проекта бяха ОУ „Найден Геров“, СУ „Петко Росен“, ОУ „Христо Ботев“ и ДГ „Делфин“, както и Регионалното управление на образованието, Дирекция „Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“ и Регионалната здравна инспекция.

Проектът стартира януари 2022 г. с продължителност 18 месеца и е по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОПРЧР и бе финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви