Работещи Бургазлии

Към 31 декември 2022 г. населението на област Бургас е 378 596 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след София, Пловдив и Варна. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 427 души, или с 0.1%.

Мъжете са 181 979 (48.1%), а жените – 196 617 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областа.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2022 г. в градовете живеят 289 254 души, или 76.4% от населението на областта, а в селата – 89 342 души, или 23.6%. В градовете жените са 151 810, или с 10.5% повече от мъжете, a в селата жените са повече от мъжете – с 0.6%.

Към края на 2022 г. населените места в област Бургас са 249, от които 20 градове и 229 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (51.5%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката – община Малко Търново, живеят само 0.7% от населението на областта.

Към края на годината в област Бургас има 69 населени места с население под 100 души и 1 населено място без население (с. Дюля, община Руен).

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 188 242 души, а най-малък е гр. Китен – 809 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 684, а най-малко е с. Звезда (община Руен) – 1 човек.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 83 416, или 22.0% от населението на областта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.4%, а на мъжете – 18.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в област Бургас са 57 285, или 15.1% от общия брой на населението.

Общият коефициент на възрастова зависимост е 59.1% при 60.4% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 58.0%, отколкото в селата – 62.9%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст 44.2 години, която е под средната за страната (45.2 години) и нарежда областта на четвърто място след София, Сливен и Варна. Средната възраст при мъжете в областта е 42.4 години, а при жените – 45.9 години. Средната възраст на населението в градовете е 44.2 години, а в селата – 44.1 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Бургас към края 2022 г. е 222 868 души, или 58.9% от населението в област Бургас, като мъжете са 115 308, а жените – 107 560.

Над трудоспособна възраст са 94 097 души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст – 61 631 души, или 16.3% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години).

100 лица, излизащи от трудоспособна възраст се заместват от 72 млади хора.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2022 г. в областта са регистрирани 3 249 родени деца, като от тях 3 221 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 178 деца, или с 5.2%.

Броят на живородените момчета (1 700) в област Бургас е със 179 повече от този на живородените момичета (1 521), или на 1 000 момчета се падат 895 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2022 г. са съответно 2 388 и 833.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Към 31.12.2022 г. броят на жените във фертилна възраст в област Бургас е 77 011.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2022 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.76 при 1.78 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.68 при 1.96 в селата.

През 2022 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27.2 години. В сравнение с 2021 г. се e увеличила с 0.2 години. Средната възраст на жените при раждане на дете остава непроменена спрямо 2021 г. – 28.7 години.

През 2022 г. броят на извънбрачните раждания е 1 719, или 52.9% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в градовете (55.6%) е по-висок отколкото в селата (45.2%).

Смъртност

Броят на умрелите лица в област Бургас през 2022 г. е 6 341 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.7‰ при 18.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 126, или с 15.1%.

Смъртността сред мъжете (18.3‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.3‰). През 2022 г. на 1 000 жени умират 1 108 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.0‰) отколкото в градовете (15.4‰) на област Бургас.

През 2022 г. в областта са починали 24 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност[7] е 7.5‰ и е по-висок спрямо предходната година(6.8‰).

Бракове и бракоразводи

През 2022 г. се наблюдава намаляване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в област Бургас са 1 734 и са с 47 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 72.1% (1 251) са сред населението в градовете. В селата са сключени 483 брака. Най-много са сключените граждански бракове при жените във възрастта от 20 до 29 години (44.6%), докато при мъжете се очертава диапазонът между 25 и 34 години (43.3%).

През 2022 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.5 и 29.5 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.1 години за мъжете, а при жените – с 0.4 години.

Коефициента на брачност, през 2022 г. е 4.6‰, като спрямо 2021 г. се увеличава с 0.2 промила.

За 82.8% от мъжете и 84.0% от жените, сключили граждански брак през 2022 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже – 1 435, следван от разведените – 266. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 1 455, следван от броя на разведените – 256.

През 2022 г. разводите в областта са 620, като спрямо 2021 г. броят им нараства с 0.6%. От всички прекратени бракове 80.8% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.4%, а при жените – 32.6%.

Разводът е бил първи за 87.9% при мъжете разтрогнали своите бракове през 2022 година, а при жените – 87.7%.

Вътрешна миграция

През 2022 г. жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната, са 6 581 души. От тях, 3 522 лица (53.5%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 1 561 (44.3%) са мъже и 1 961 (55.7%) са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „град – село“ (32.2%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град – град“ (29.7%), „село – град“ (27.2%) и „село – село“ (10.9%) (фиг.6). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Бургас.

През 2022 г. 3 059 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в друго населено място на страната, а 2 760 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Бургас. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали София (990), Варна (327), Пловдив (298), Сливен (178) и Ямбол (174). Най-голям е броят на преселилите се в област Бургас от София (806), Варна (221), Ямбол (210), Сливен (219), Пловдив – (198) и Стара Загора (165).

Външна миграция

През 2022 г. 796 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в чужбина. Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Бургас са Германия – 167 (21.0%), Турция – 111 (13.9%) и Белгия – 100 (12.6%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2022 г. 40 619 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 3 788 лица са предпочели да се заселят в област Бургас. Най-висок е делът на имигрантите от Руската федерация (27.4%), Германия (23.2%) и Украйна (10.9%).

Eстествен и механичен прираст на населението

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. През 2022 г. абсолютният размер на естествения прираст в област Бургас е минус 3 120 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е намалял с 948 души.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви