Почти 30% от жителите на Бургаска облас са били в риск от бедност през 2022г. Това показва ежегодно провежданото от Националния статистически институт наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

По данни от изследването, през 2022 г., в област Бургас линията на бедност е 489.48 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 18.8% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта намалява с 3.6%, а относителният дял на бедното население намалява с 6.4 процентни пункта.

В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 17.6%, а при жените  19.9%.  В сравнение с 2021 г. в област Бургас делът на бедните както при мъжете така и при жените намалява съответно с 5.9 и 6.9 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 18.8% до 26.5%, или със 7.7 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 43.8%, или с 25.0 процентни пункта.

През 2022 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) – 832 лв., с равнище на бедност 24.4%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Видин – 373 лв. и Монтана – 373 лв. с равнище на бедност – съответно 17.0 и 24.7%.

През 2022 г. област Бургас се нарежда на 9-то място заедно с област Габрово в страната по размер на линия на бедност – по 489 лв. след област София (534 лв.) и преди област Търговище (478 лева). През 2021 г. областта е била на 7 – мо с  508 лева.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот.

Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. 

Сред тях са дали домакинството може да си позволи неочакван ремонт, почивка, нови мебели, подръжка на автомобил, както достатъчно топлина в жилището. 

През 2022 г. 19.8% от населението на област Бургас живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя).

През 2022 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 9.8 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 4.3% от населението, като спрямо 2021 г. относителният им дял се увеличава с 0.4 процентни пункта.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2022 г. в област Бургас относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 39.0%, а за 3.4% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

През 2022 г. 57.6% от децата живеят без материални лишения.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Бургас през 2022 г. 28.9% от населението, или 118.3 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване 

Стойността на показателя намалява с 8.9 процентни пункта в областта спрямо 2021 г., повече при мъжете – с 9.6 процентни пункта, в сравнение с жените – с 8.3 процентен пункт.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви