Деца престъпници

През 2022 г. в област Бургас на отчет в детските педагогически стаи са водени 325 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления. Това показва статистиката на НСИ. 

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица в област Бургас през 2022 г. са следните:

· непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 81.2%;

· малолетни (8 – 13 години) – 18.8%;

· момчета – 277 (85.2%)

· момичета – 48 (14.8%);

· учащи – 241 (74.2%);

· в криминогенна среда живеят 227 малолетни и непълнолетни (69.8%).

Броят нa заведените на отчет в Детска педагогическа стая през 2022 г. малолетни и непълнолетни е 99, или 30.5% от всички водени на отчет лица, като 60.6% от тях са непълнолетни.

През 2022 г. снети от отчет в ДПС са 85 малолетни и непълнолетни лица, или 26.2% от водените на отчет през годината:

· поради поправяне на поведението – 46 лица (54.1%);

· поради навършване на 18-годишна възраст – 38 лица (44.7%);

· на други основания – 1 лице (1.2%)

 За извършени противообществени прояви през 2022 г. през ДПС са преминали 200 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 132, или 66.0%, а момичетата – 68 (34.0%).

Разпределението на преминалите през ДПС по някои видове противообществени прояви е следното:

· проява на насилие и агресия – 52 лица (26.0%);

· употреба на психоактивни вещества  40 малолетни и непълнолетни (20.0%);

· повреждане на обществена и/или частна собственост – 34 лица (17.0%);

· тормоз – 26 лица (13.0%);

· бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 23 лица (11.5%);

· непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място – 9 лица (4.5%);

· скитничество и просия – общо 4 лица (2.0%).

 Извършени престъпления в област Бургас

През 2022 г. малолетните и непълнолетните лицапреминали през ДПС за извършени престъпления, са 147.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършителите на кражби са 85 или 57.8% от всички малолетни и непълнолетни преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домове – 32.9% (28 лица), следват кражби от магазини или други търговски обекти – 31.8% (27 лица), и кражби на селскостопанска продукция, домашни животни и птици – 17.6% (15 лица).

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас

През 2022 г. в ДПС са регистрирани 57 пострадали от престъпления лица на възраст 8 – 17 години, от които 36 (63.2%) са момчета и 21 (36.8%) – момичета. Малолетните пострадали лица са 45.6%, а непълнолетните – 54.4%.

Сред жертвите на престъпления най-много са малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 32 лица (56.1%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди – 16 лица (28.1%), и от блудство – 6 лица (10.5%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2022 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 231 възпитателни дела, от които 200 (86.6%) са по предложения на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 225, като от тях в срок до един месец са решени 190 дела, или 84.4%. Прекратени са 31 дела, или 13.4% от образуваните възпитателни дела. В края на 2022 г. са останали несвършени 26 дела.

През отчетната година местните комисии са наложили 330 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 273 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 283 общественоопасни деяния[3].

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

· предупреждение – 178 мерки (53.9%);

· поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 69 възпитателни мерки (20.9%);

· задължаване на непълнолетния да извършви определена работа в полза на обществото – 27 мерки (8.2%);

· поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи – 26 мерки (7.9%);

· задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 18 мерки (5.5%).

Основните характеристики на лицата на възраст 8 – 17 години с наложени възпитателни мерки през 2022 г. са следните:

· малолетни са 100 (36.6%), а непълнолетни – 173 (63.4%);

· момчетата са 235 (86.1%), а момичетата – 38 (13.9%).

В структурата на общественоопасните деяния, за които са наложени възпитателни мерки през годината, най-голям е относителният дял на извършените престъпления – 227 (80.2%), следвани от противообществените прояви – 40 (14.1%), и административните нарушения – 16 (5.7%).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви