Група общински съветници от Българската социалистическа партия внесоха докладна записка до Общински съвет Бургас относно предоставяне на допълнителни средства на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004″.

Те посочват, че съгласно приетия на заседание на 07.04.2022 г. бюджет на Община Бургас, Общинският съвет е одобрил субсидия за сдружението в размер на 156 000 лв. , която да послужи за издръжка на 33 на брой клубове с 1800 членове. За нормалното функциониране на организацията обаче е нужна по-голяма сума, а именно 183 700 лева.

„Необходимостта от средства с които да бъдат подпомагани пенсионерските клубове/ юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общестевнополезна дейност/ не се нуждае от обосновка. Считаме, че подпомагането на тези организации е в приоритетите на всяка българска община, а още повече на Община Бургас“, се казва в документа.

Общинските съветници от групата на БСП изразяват увереност в необходимостта от финансиране на Сдружението в посочения размер и предлагат средства за дофинансиране да бъдат осигурени.

Те са категорични, че дофинансирането ще даде възможност да се компенсира необходимостта от повече средства за издръжка, настъпила във връзка с увеличението на цените вследствие на инфлацията, както и цената на енергоизточниците, материалите и др.

„Отпуснатите средства ще се изразходват за обезпечаване на разходите по – поддръжка на клубовете както и организацията и участието на същите в множеството събития свързани с изявите на клубовете. Считаме, че поисканата подкрепа ще е особено нужна точно на тези клубове, които със своята дейност опазват и предават българските традиции“, поясняват в своето становище съветниците.

Те подчертават, че сдружението не извършва стопанска дейност, няма други източници на финансиране и липсата на необходимите средства създава реална възможност за преустановяване на неговата дейност.

Представителите на БСП в местния парламент предлагат Общински съвет – Бургас да вземе решение за одобряване на сумата от 40 000 лева за дофинасиране на субсидията за финансово подпомагане на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004″ , определена с решение на Комисията за финансиране на юридическите лица с нестопанска цел.

Те считат, че пълният размер на одобрената субсидия в бюджета на организацията за 2023 г. е нужно да бъде определен на 180 000 лева, като необходимите средства бъдат предвидени в Бюджета на Община Бургас за 2023 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви