Броят на осъдените и санкционирани лица, спрямо които е влязъл в сила съдебен акт, е 98.67 % от всички лица с влязъл в сила окончателен съдебен акт.

Данните подчертават качеството на работа на прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура през изминалата 2022 г.

Те бяха представени по време на годишното отчетно събрание на Окръжна прокуратура – Бургас от Окръжния прокурор – Георги Чинев.

Гости на събитието бяха членовете на ВСС Георги Кузманов и Евгени Иванов. Колективът на Окръжна и Районна прокуратура – Бургас бе уважен и от прокурор Камен Михов – завеждащ отдел 8 „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ при ВКП, прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, съдия Пламен Синков – председател на Апелативен съд – Бургас, старши комисар Калоян Калоянов – директор на ОД на МВР – Бургас и Любомир Вълков – директор на ТД „ДАНС“ – Бургас.

Прокурор Чинев посочи, че през 2022 г. прокурорите от Окръжния район са наблюдавали общо 17196 преписки. През 2021 г. броят по този показател е бил 15635, през 2020 г. – 15 155.

Отчетеният изключително висок брой на решените преписки през последните четири години налага извод за традиционно отличната работа на прокурорите, както и за висока ефективност на взаимодействието между тях и органите, извършващи проверовъчните действия.

Решени са 16 252 или 94.51% от наблюдаваните преписки. В срок до един месец са решени 16 248 преписки, а над извън този срок само 4. Прокурор Чинев определи регистрираната срочност за решаване на преписките и през изминалата година като изключителна.

Прокурор Чинев акцентира, че по критерий „Общ брой актове за възлагане на проверка“ и „Актове за възлагане на финансови проверки и ревизии“, Окръжна прокуратура – Бургас е на първо място от прокуратурите с обща компетентност в страната за 2022 г.

През отчетния период се наблюдава ръст в броя новообразувани досъдебни производства – 6008, което с близо 500 повече от 2021 г. Този показател съответства и на регистрираният ръст на престъпността през годината, отчетен от ОД на МВР – Бургас – с 4.97%. През годината с наблюдавани общо 14253 досъдебни производства.

През изминалата година е регистриран ръст в броя на бързите производства – 1746, което е с около 70 повече от тези през 2021 г.

Много висок ръст се отчита при внесените от прокурорите в Окръжен район – Бургас искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ – 301, което е с 50% повече от тези през 2021 г. 92% от внесените искания са били уважени от съдилищата.

През 2022 г. са приключени 6493 досъдебни производства, което е с 600 повече от новообразуваните, което означава, че прокурорите са приключили много досъдебни производства от предходни години.

Всички досъдебни производства са приключени в законовия срок. През годината прокурорите са решили 10355 досъдебни производства или 72.65% от новообразуваните.

Традиционно отлична остава срочността при решаването на делата от прокурорите в Окръжен съдебен район. В предвидения от закона едномесечен срок, през 2022 г. са били решени 10005 досъдебни производства, а извън него, без удължаване на срока от административния ръководител, са били решени едва 2 дела.

В двумесечен срок, удължен от административен ръководител са били решени 297 дела, като само едно дело е било решено извън срок над два месеца.

Прокурор Чинев посочи, че е категоричен успех за държавното обвинение в Бургаския окръжен район през последните 5 години е поддържането на високи нива на внесените в съда прокурорски актове.

Тези, които са били внесени в съда през 2022 г. са общо 2 176, при 2 186 за 2021 г., 1 929 за 2020 г., 1949 за 2019 г. и 2107 за 2018 г.

При така изложеното е видно, че е налице съществено увеличение в броя на внесените актове през 2022 г. спрямо 2020 г., 2019 г. и 2018 г., и несъществено намаление (само с 10 бр. по-малко) спрямо 2021 г. За 2021 г. обаче изрично следва да се отбележи, че бе пикова в сравнение с предходните три години от гледна точка на внесените в съд актове.

Прокурор Чинев подчерта, че по критерии „общо внесени в съд прокурорски актове по досъдебни производства“, Окръжна прокуратура – Бургас е на второ място от окръжните прокуратури с обща компетентност в страната.

52.27% от внесените прокурорски протеста са уважени от по-горестоящите съдебни инстанции, което най-висок процент по този показател през последните години.

През изминалата година, съдилищата са върнали едва 2.16% от внесените в съд прокурорски актове, а оправданите лица са едва 1.13% от решените от съда 2294 дела.

Прокурор Чинев подчерта, че изложеното показва недвусмислено, че през последната година (като и през предходните три години) броят на окончателно оправданите лица е стабилно пренебрежимо нисък, на фона на броя на внесените актове, разгледаните и решените дела, което е отличен атестат за качеството на прокурорската дейност.

Още повече, че тя е осъществявана в демократична правна система, в която правата и законните интереси на участниците в наказателния процес са скрепени със съответните гаранции.

Прокурор Чинев посочи, че по брой внесени предложения по чл. 83б от ЗАНН, през 2022 г., Районна прокуратура – Бургас е била на първо място сред районните прокуратури в страната, a Окръжна прокуратура – Бургас на трето.

Всички разгледани от съд 87 искови молби по гражданско съдебния надзор са уважени от съдилищата. Показателят показва, че се запазва характерната за последните няколко години положителна тенденция, всички внесени от прокурорите искове да са уважени, което налага извод за обоснованост и законосъобразност на исковите молби, както и за отлично ниво на професионална компетентност на прокурорите.

През отчетния период са разгледаните 184 предложения по чл. 306 от НПК, от които само едно не е уважено.

Отчетен е спад в броя на досъдебните производства срещу непълнолетни лица. Пред 2022 г. те са били 58, а през 2021 г. 64 и през 2020 г. – 94. През изминалата година са внесени 36 акта срещу 41 непълнолетни лица.

Съществено увеличение се наблюдава при преписките по надзора за законност – 1589, което е с над 200 повече от тези през 2021 г. Ръст е отчетен и при преписките по административно съдебния надзор – 1473, с близо 200 повече от предходната година.

През 2022 г. прокуратурата е издала 8 Европейски заповеди за арест, 11 молби за Международна правна помощ и 116 Европейски заповеди за разследване. Най-висок резултат през последните години.

Прокурор Чинев добави, че Окръжният следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас е на челни позиции в национален мащаб по всички основни сегменти от своята дейност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви