На проведено в Бургас заседание на Комисия за приемане на специализирана карта и регистри на пясъчни дюни, разположени извън морските плажове „Каваците – Север“ и „Каваците – Юг“, землището на гр. Созопол, община Созопол, единствено представителят на МОСВ изрази особено мнение и несъгласие по отношение на разгледаните по време на заседанието материали и данни, свързани с местоположението и вида на пясъчните дюни.

Позицията на МОСВ по разглеждания казус е продиктувана от същественото разминаване в определянето на границите на пясъчните дюни при неколкократните заснемания, свързани с процедурата по изработване на проекта на посочената специализирана карта.

Съгласно Наредбата за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, пясъчните дюни се отразяват в специализираните карти, като техните граници се заснемат след посочването им на място и определяне на вида им от ботаник фитоценолог и експерт по брегова геоморфология.

През последните две години, в изпълнение на задълженията си МОСВ е възложило извършването на тези дейности на различни учени и експерти, притежаващи необходимия опит и експертиза в областите, свързани с определянето на пясъчни дюни.

Същите са посочвали на място границите и вида на дюните и резултатите са представени в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

Видно от представените резултати и изработените проекти на специализирани карти са налице съществени различия между заключенията на ангажираните учени и експерти, участвали в посещенията на място.

Дюните биват разглеждани от една страна като местообитания на определени растителни видове и съобщества, и като геоложки и геоморфоложки образувания от друга.

Тази специфика при определянето на пясъчните дюни създава предпоставки за различни интерпретации в зависимост от това коя от характеристиките, имащи отношение при определяне на наличието и вида на дюните е водеща.

Дефиницията за пясъчни дюни, дадена в Закона за устройството на черноморското крайбрежие, също създава възможност за различни интерпретации и води до разнопосочни резултати.

Необходимостта от прецизиране е наложителна.

При определянето на наличието, вида и местоположението на дюните следва да са водещи обективните научни наблюдения и експертиза, които да са основа за взимане на адекватни решения.

В конкретния случай обаче, резултатите от проучванията според МОСВ не позволяват да бъде взето обективно решение.

Прецизирането на концепцията, методологията и критериите за определяне на пясъчните дюни, по начин недопускащ различни тълкувания, следва да бъде основна задача на научната и професионалната общност, за което Министерството на околната среда и водите ще окаже пълно съдействие.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви