В рамките на кампанията на МОСВ за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци – Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас организира почистванет на з. м. „Ченгене скеле“ на 23 март (четвъртък) 2023 г.

Защитената местност е обявена през 1995 г. с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга на България и в Списъка на застрашените видове в Европа.

През 1997 г. територията е определена за орнотологично важно място от BirdLife International, а през 2008 г. е обявена за защитена зона от екологичната мрежата Натура 2000.

Защитената територия преставлява влажна зона, с плътен тръстиков масив и прилежащ лиман от акваторията на Черно море. Наблюдават се около 180 вида птици, много от които с консервационна значимост.

РИОСВ – Бургас призовава общините и гражданите на територията, контролирана от инспекцията, да се включат активно за премахване на замърсяването на околната среда с отпадъци.

Всички институции, организации, клубове и отделни граждани, желаещи да организират почистване на замърсени с отпадъци терени, могат да уведомят екоинспекцията и съответната общинска администрация за съдействие.

Замърсяването с отпадъци влияе крайно негативно върху околната среда и създава рискове за човешкото здраве. Ежедневно сме свидетели на неправомерно изхвърлени отпадъци в населените места, около населените места и по пътищата, в реките и други. Всички сме радетели за чиста околна среда и не бива да оставаме безучастни към подобни действия.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви