Пари
Общи заплати с ЕС

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2022 г. намаляват с 5.9 хил, или с 5.4%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 103.2 хиляди.

Спрямо края на септември 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Добивна промишленост“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Строителство“.

В края на декември 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.1 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Административни и спомагателни дейности“, а най-голямо увеличение в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Операции с недвижими имоти“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 17.8% и „Преработваща промишленост“ – със 17.1%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 506 лв., при 1 879 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 571 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 1 237 лв., Кюстендил – 1 251 лв. и Видин – 1 256 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо третото тримесечие на 2022 г. с 10.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 37.7% и „Добивна промишленост“ – с 19.3%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. нараства с 15.9%, в обществения сектор нарастването е с 11.9%, а в частния сектор – със 17.5%.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак  28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви