Полският гражданин Павел Михолович, издирван от сръбските съдебни власти, ще бъде екстрадиран от България. Това реши Бургаският апелативен съд с постановения от него съдебен акт, с който потвърждава допускане на екстрадицията.

Предаването на полския гражданин се иска с цел с провеждане на наказателно преследване срещу него по обвинение в извършването на две отделни деяния, осъществени на територията на съседната държава, квалифицирани като „измама“.

За посочените в молбата за екстрадиция престъпления в Наказателния кодекс на Република Сърбия е предвидено наказание „лишаване от свобода“ от шест месеца до пет години.

На 10.09.2019 г. в два златарски магазина в гр. Зренянин и гр. Темерин, Република Сърбия исканото лице предложило за продажба златоподобни плочки в сертифицирани вакуумни опаковки със сериен номер.

С цел да набави за себе си имотна облага мъжът умишлено въвел в заблуждение служителите в двата магазина, че предложената плочка била от злато, както и относно своята самоличност, представяйки чужда лична карта. В резултат на заблуждението от единия обект получил парична сума в размер на 138 208 сръбски динара, а от другия 143 343 сръбски динара в брой.

Бургаският апелативен съд прецени за правилно и законосъобразно решението на окръжните съдии да допуснат екстрадицията и предаването н полския гражданин.

Молбата за екстрадиция, издадена от Министерството на правосъдието на Република Сърбия и съпровождащите я документи отговарят на законовите изисквания. Описаните деяния са престъпления и по българския закон – чл.209 ал.1 от НК.

Не са налице основанията в закона, в които случаи се отказва екстрадиция, а именно: престъпленията, за които се иска лицето не са политически или военни, липсват основания да се счита, че екстрадицията се иска с цел преследване или наказване на основания, като раса, религия, политически убеждения и др., престъпленията, за които се иска Михолович не са амнистирани, нито пък са наказуеми със смъртно наказание; за същите престъпления срещу него не е постановявана влязла в сила присъда.

Молещата държава е предоставила и допълнителни писмени гаранции, че в случай на предаване на исканото лице, при провеждане на наказателното производство и евентуално при изтърпяване на наказанието, ще бъдат гарантирани в пълна степен всички негови процесуални права, законни интереси и възможности, регламентирани в ЕКПЧОС /Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ и ЕКЕ /Европейска конвенция за екстрадиция/, както и че то няма да бъде подложено на насилие, изтезание или на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

Процесуалните права на полският гражданин изрично са гарантирани с отделно писмо на съдия в Основен съд – Зренянин, в което ясно и недвусмислено се посочва, че при провеждане на наказателното преследване всички негови права и възможности, регламентирани в ЕКПЧ и ЕКЕ, по които Република Сърбия е страна, ще бъдат напълно гарантирани.

Въззивната инстанция напълно споделя решаващия извод на първостепенния съд, че в случая са налице всички предпоставки за допускане на екстрадиция на Павел Михолович за провеждане на наказателно производство против него в Република Сърбия.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви