Разораните дюни

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Бургас издаде предписание на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър“ (ТП „ДЛС Несебър“) в близост до морски плаж “Несебър-юг” да се възстанови първоначалният изглед на естествения ландшафт по начин, опазващ растителността и пясъчните дюни в съседство.

Мерките са предприети във връзка с постъпил сигнал на 27.01.2027 г в 16.20 часа от концесионера на морски плаж „Несебър – Юг” – за увреждане на морския плаж в района на дюните.

В същият ден е извършена проверка, при която се установи, че в близост до морския плаж са извършени изкопни дейности, южно от природната забележителност „Пясъчни дюни 5 броя – Несебър“. Мястото попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) – BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Изкопът не е разрушил дюни, но засяга част от природно местообитание с код 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност“, предмет на опазване в защитената зона. Извършеното е нарушение по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

За територията на природната забележителност „Пясъчни дюни 5 броя – Несебър“ на 13.01.2023 г., инспекцията е издала предписание на ТП „ДЛС Несебър“, единствено да монтира трайно възпрепятстващо съоръжение, ограничаващо навлизането на превозни средства, което касае северната граница на природната забележителност.

Извършеният изкоп, южно от природната забележителност не е съгласуван с РИОСВ-Бургас и възпрепятства преминаването не само на превозни средства, но и на хора и животни.

Предвид установеното нарушение от РИОСВ са предприети съответните административно-наказателни процедури към нарушителя.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви