ДДС
ДДС

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. общо 29 237 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Бургас, са представили годишен отчет за дейността. Те са реализирали нетни приходи от продажби за 15 222 млн. лв., а стойността на продукцията е 9 260 млн. лева. Заетите лица в нефинансовите предприятия са 109 756.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 94.4% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 4.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8%, а големите (над 250 заети) – 0.1%.

Нефинансовите предприятия в област Бургас приключват 2021 г. с положителен финансов резултат от 1 180 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 20 555, със загуба – 5 495, а с нулев финансов резултат – 3 187.

2.Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 1 487 предприятия от този сектор, или 5.1% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Бургас. Нетните приходи от продажби в сектора достигат 429 млн. лв. по текущи цени, а стойността на продукцията е в размер на 411 млн. лева.

Броят на заетите лица е 4 570 и формира относителен дял от 4.2% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта. Отчетен е положителен финансов резултат от 123 млн. лева.

3.Промишленост

През 2021 г. годишен отчет за дейността си са представили 1 581 промишлени предприятия, или 5.4% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността са 4 213 млн. лв. по текущи цени, или 27.7% от нетните приходи за областта.

Стойността на продукцията в промишленият сектор е в размер на 3 624 млн. лв., или 39.1% от общата за областта. В промишлените предприятия работят 22 855 заети лица, или 20.8% от общия брой на заетите за областта. Крайният финансов резултат на промишлените предприятия за 2021 г. е печалба в размер на 247 млн. лева.

4.Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 1 683 строителни предприятия, или 5.8% от отчетените нефинансови предприятия в област Бургас. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 1 093 млн. лв. по текущи цени, а стойността на продукцията е в размер на 1 113 млн. лева.

Заетите лица са 10 224, с относителен дял от 9.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Строителният сектор завършва 2021 г. с положителен финансов резултат от 95 млн. лева.

5.Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 9 978 търговски предприятия, или 34.1% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” достигат 6 271 млн. лв. по текущи цени. Стойността на продукцията в сектора е в размер на 1 062 млн. лева.

В търговския сектор работят 26 328 заети лица, или 24.0% от общия брой на заетите в областта. През 2021 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 260 млн. лева.

6.Услуги

За област Бургас годишен отчет в НСИ са представили 14 508 предприятия от сектора на услугите, или 49.6% от общия брой. В този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 3 216 млн. лв. ипродукция на стойност 3 050 млн. лева.

Броят на заетите лица е 45 779, или 41.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Крайният финансов резултат на предприятията от услуговия сектор за 2021 г. е печалба в размер на 455 млн. лева.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви