Работещи Бургазлии

В област Бургас българската етническа група обхваща 280 388, или 79.1% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност.

В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.4 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 47 286, или 13.3% от отговорилите лица. Относителният им дял остава непроменен в сравнение с 2011 година.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 14 893, или 4.2% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 5 992 души, или 1.7%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 1 369 (0.4%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 4 436, или 1.3% от отговорилите лица.

Териториално разпределение по етническо самоопределение

Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 87.1% от българския, 22.2% от турския и 40.6% от ромския етнос.

Българската етническа общност преобладава във всички общини на област Бургас с изключение на община Руен, където тя формира съответно 4.6% от населението на общината.

Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са концентрирани териториално главно в общините Руен (85.4%), Сунгурларе (39.0%), Айтос (38.3%) и Поморие (17.9%). Общо в четирите общини живее повече от половината от населението на областта, самоопределило се към турската етническа група – 81.2%.

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички общини на областта. Най-голям е делът на ромския етнос в общините Средец – 18.9%, Малко Търново – 17.9%, следвани от Царево – 14.3%, Приморско – 10.3%, и Сунгурларе 9.2%.

Възраст и етнос

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност.

При тази група делът на населението на 65 и повече навършени години е най-висок – 23.8%, при 15.4% и 5.9% съответно за турската и ромската етническа група.

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 – 14 навършени години) при ромите – 27.4% от самоопределилите се към този етнос.

Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (15.6%) и най-нисък е този дял при българската общност – 12.8%.

Близо една четвърт (27.6%) от лицата, които не могат да определят своята етническа принадлежност, и близо една пета (19.7%) от тези, които не желаят да отговорят, са на възраст до 14 навършени години.

Образование и етнос

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност.

Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години 78.9% са с високо образование (27.8% с висше и 51.1% със средно), то при населението от турската етническа група с високо образование са 40.8% (5.9% с висше и 34.9% със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 13.2%, съответно 0.7% с висше и 12.5% със завършено средно образование.

В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на лицата със завършено висше и средно образование.

За десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.2 на 0.7% сред ромската етническа група, от 2.6 на 5.9% сред турската и от 21.7% през 2011 г. на 27.8% през 2021 г. сред самоопределилите се към българската етническа група.

От лицата на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0.4% от самоопределилите се към българската етническа група, 1.9% от турската и 10.8% от ромската етническа група.

Децата в задължителна училищна възраст (7 – 15 навършени години), останали извън образователния процес, са 8.3% при ромската общност, 2.9% при турската и 1.2% от самоопределилите се към българската етническа група в тази възрастова група.

Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и написаното. Към 7 септември 2021 г. 14.8% от самоопределилите се към ромската етническа група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял е 3.1% и 0.8% съответно за самоопределилите се към турската и българската етническа група.

Икономическа активност и етнос

Данните за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година.

Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 навършени години при българската етническа група с коефициент на заетост 65.7%, а най-нисък е този показател при ромската етническа група – 27.2%.

Безработицата е най-висока сред самоопределилите се от ромската етническа група. Повече от половината (47.8%) от икономически активните лица от този етнос са били безработни през наблюдавания период.

Всеки шести икономически активен на възраст 15 – 64 навършени години от турската етническа група също е бил безработен през наблюдавания период. Най-нисък е този показател при самоопределилите се от българската етническа група – 8.3% от икономически активните лица.

Незаетите и неучастващи в образование на възраст 15 – 29 навършени години през наблюдавания период варират от 19.0% за българската етническа група, 36.9% за турската до 62.0% за ромската.

Майчин език

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак.

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

Българският е майчин език за 271 756 души, или 78.6% от населението, турският – за 48 765 души, или за 14.1%, и ромският – за 13 702 души, или за 4.0% от отговорилите на въпроса.

Друг майчин език са посочили 6 565 души, или 1.9%.

Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 1 103 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 4 044, или 1.2% от отговорилите лица.

Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно изразена.

Най-еднородна по майчин език е българската етническа група – сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин език 98.9% от лицата от българската етническа група посочват българския за майчин език, 1 471 (0.5%) – турския, 249 (0.1%) – ромския, и 719 (0.3%) – друг.

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 46 411 души (98.9%) майчин език е турският, а за 357, или 0.8%, майчин е българският език.

Ромската етническа група e малко по-разнородна в своето самоопределение по майчин език:

Ø 13 390 души, или 91.7%, са посочили ромския за майчин език;

Ø 621, или 4.3% – турски;

Ø 538, или 3.7% – български.

Териториалното разпределение на населението според посочения майчин език до голяма степен е идентично с разпределението по етническа принадлежност.

Вероизповедание

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена исторически и характеризираща се с извършването на определени религиозни обреди (източноправославни, католически, протестантски, мюсюлмански и други).

Лицата, самоопределили се към християнско вероизповедание, са 233 008, или 67.4% от отговорилите на въпроса.

Сред тях преобладават източноправославните християни – 225 572, или 96.8% от посочилите християнско вероизповедание, следват лицата с протестантско вероизповедание – 5 403 (2.3%), католическо – 843 (0.4%), и 416 (0.2%) са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 774, или 0.3% от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 46 320 лица, или 13.4%, юдейско – 85, а други вероизповедания изповядват 265 лица.

Към 7 септември 2021 г. 23 746 (6.9%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 13 626 (3.9%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 28 885 (8.3%) са отбелязали отговор „не желая да отговоря“.

Възрастовото разпределение на лицата, самоопределили се към различните вероизповедания показва, че най-висок е относителният дял на възрастните (65+ години) при лицата, изповядващи юдейско вероизповедание – 31.8%, а най-нисък – при тези посочили „друго“ (13.6%).

Сходно с разпределението по етническа принадлежност, където най-висок е делът на лицата на възраст до 14 навършени години в категорията „не мога да определя“ – 41.7% от посочилите този отговор.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви