Нова наредба въвежда ред в строителството и цветовото оформление на сградите в Бургас. Чрез нея ще има специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.

Предложението е кметът на Бургас Димитър Николов и вече е входирано в Общински съвет.

Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на Бургас има за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства.

Въвеждат се изисквания към инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн и още на този етап от инвестиционния процес ще бъде овладяно безконтролното и нестандартно оформление на градската среда, което се получава, при положение, че липсват единни правила.

В приложения са посочени пешеходните и търговски улици в града, с оглед възможни изключения при паркиране в имотите, цветовото фасадно оформление на сградите в жилищни комплекси, в това число оформление на номер и лого.

Въведени са изисквания, с цел осигуряване съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координиране подземното с надземното улично строителство при изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и присъединителните проводи за строежите. В тази наредба намират място и техническите критерии и изисквания за изграждане на огради, поставяне на РИЕ и преместваеми обекти.

Проектът за наредба веднъж вече е бил оповествен на сайта на Община Бургас и на портала за обществени конслултации, като е бил предоставен 30 – дневен срок за постъпване на мнения и становища от граждани.

Проектът е бил обсъждан със заинтересовани страни и постъпилите предложения и мнения са разгледани, като голяма част от тях възприети и въз основа на тях някои от нормите бяха променени.

С настоящия проект се въвеждат единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства.

За обсъждане, мнения и предложения по настоящия проект на заинтересуваните беше предоставен 14-дневен срок.

Краткият 14 – дневен срок е свързан с необходимостта от съобразяване на проекта с изискваният на националната програма за саниране, с оглед съобразяване на възможностите, които същата предлага за кандидатстване.

Същевременно с това е необходимо наредбата да е в сила от 01.01.2023 г., за да се съобразят проектите на сградите, които ще кандидатстват за финансиране по посочената програма за саниране.

Решение на докладната ще се вземе на предстоящата сесия следващата седмица.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви