Неправителствените организации или юридическите лица с нестопанска цел в сектор здравеопазване, социални дейности и младежки политики да бъдат финансирани по нови правила.

Предложението с проектонаредбата, в която са залегнали новите условия, ще бъде разгледана на предстоящата на 27 октомври сесия на Общински съвет Бургас.

Причината за приемане на новите правила е свързана с актуализиране на начина за предоставяне на средства от общинския бюджет за финансиране на юридически лица с нестопанска цел. Целта е това да доведе до кратки срокове за провеждане на процедурата и най-вече повишаване на ефективността, контрола и отчетността при финансирането на неправителствени организации.

Със средствата, които отпуска Община Бургас на тези организации, ще се подпомагат дейности, които имат нестопански характер.

В наредбата ясно са формулирани срокът за кандидатстване /1-30.11/, процентът на финансиране на разходите, дейностите на организациите, критериите за допустимост и липсата на конфликт на интереси.

В проектонаредбата е записано още, че допустими за финансиране ще бъдат само извършените административни разходи и разходи за дейност.

Предоставените средства няма да могат да бъдат използвани за възнаграждения за членове на управителните органи, закупуване на материални активи, извършване на стопанска дейност, осигуряване на транспортни разходи в чужбина или финансово подпомагане на физически и юридически лица.

В срок от 1 до 30 ноември заинтересованите неправителствени организации ще могат да подават заявление за финансово подпомагане до кмета на Община Бургас и да приложат план-сметка за предвидените разходи, годишен доклад за дейността, финансов отчет и декларация за получени държавни помощи.

Постъпилите предложения ще се разглеждат от 9-членна комисия.

Размерът на предоставените средства ще се определя по точкова система с максимален брой 30 точки за един кандидат, а критериите за оценяване ще бъдат капацитет, изпълнимост на дейностите, съответствие със заложените цели и ефективност на разходите.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви