След постъпили сигнали и информация за извършване на сондажни дейности в местност „Поляните”, село Синеморец експерти на РИОСВ – Бургас извършиха двукратно проверки на терен.

При проверка на 13.10.2022 г. се констатира, че сондажните дейности се извършват в поземлен имот с идентификатор 66528.1.271 по КК на с. Синеморец, местност „Поляните“, община Царево с една работеща сондажна машина.

Имотът попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), Природен парк „Странджа“ и в защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие – (ЗБР) BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Издадено е предписание по ЗЗТ да се преустановят извършваните дейности в границите на ПП „Странджа“ в срок до произнасяне на РИОСВ-Бургас с крен административен акт след входиране в инспекцията на инвестиционно предложение за изграждане на сондаж.

При извършена проверка на 18.10.2022 от РИОСВ – Бургас, с участието на експерт от Басейнова дирекция „Черноморски район“ се установи, че в поземлен имот с идентификатор 66528.1.271 по КК на с. Синеморец, след извършеното сондиране, установено при предходната проверка, дейности не се извършват. Сондажния изкоп завършва с ПВЦ – тръба, изведена над терена.

В съседен имот е изградено аналогично сондажно съоръжение.

Проверен е и имот с ид. 66528.2.262 по КК на с. Синеморец, в който също се констатира сондажно съоръжение.

След преглед на наличната в РИОСВ – Бургас информация е констатирано, че не са разглеждани инвестиционни намерения с характер изграждане на сондаж или извършване на сондажни дейности. Липсва и произнасяне на компетентния орган по определяне на приложимата процедура по реда на ЗООС и ЗБР за такъв вид дейност/инвестиционно предложение.

Срещу собствениците на имотите ще бъде стартирана административнонаказателна процедура в законоустановения срок по Закона за административните нарушения и наказания.

Предвидените глоби за тези нарушенията по Закона за опазване на околната среда за физическите лица е от 200 до 20 000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 500 000 лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви