Делът на най-младото население в Бургаска област се увеличава от 14.7% г. на 15.3% от общото население, но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 61 хил. през 2011 г. на 58 хил. през 2021 г., или с 4.7%.

В териториален аспект делът на най-възрастното население варира от 17.6% за община Руен до 37.6% за община Малко Търново. В общо 9 общини този дял е по-голям от средния за областта.

Най-висок е делът на младото население в общините Айтос (17.0%), Руен (16.6%) и Сунгурларе (16.2%), а най-нисък е в Малко Търново (11.8%), Приморско (13.2%) и Созопол (13.6%).

Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в община Руен – 65.7% от населението на общината. Общо в три общини този дял е по-висок от средното за областта.

Общият коефициент на възрастова зависимост за област Бургас, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 58.6, или на 100 лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години се падат 59 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 44.6, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.).

По данни от Преброяване 2021 този коефициент за област Бургас е 66.6%. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 74 млади хора.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 224.4 хил. души, или 59.0% от населението на областта.

Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 39.0 хил., или с 14.8%. Мъжете са 116.5 хил., а жените – 107.9 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 93.6 хил. души, или 24.6%, а под трудоспособна възраст – 62.3 хил. души, или 16.4% от населението на областта.

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.0%, а на мъжете – 18.0%.

Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Населението на 65 и повече навършени години е 82 308 души, или 21.6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 15 102, или с 22.5%.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 239 731 души, или 63.0%. Спрямо 2011 намалява с 47 792, или с 16.6%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви