Експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – София извършиха проверка по сигнал за измряла риба в река Ахелой и наличие на фекална маса.
При извършения оглед е установено, че река Ахелой в проверения участък е много силно обрасла с водна леща. Наблюдава се обилно количество зелени и кафяви водорасли на повърхността. Оттока на реката е изключително слаб.
Наличието на мъртвите екземпляри е в ограничен участък от реката с дължина около 100-120 м. Открити са около 30-50 мъртви риби с различен размер от 20 до около 40 см. основно от вида шаран, таранка и каракуда. 

В района на установените мъртви екземпляри не се констатират видими следи и наличие на фекални маси, както е изложено в сигнала. 

Отбрани са 3 броя водни проби, като измерените показатели на място показват ниско съдържание на разтворен кислород съответно 0,64 mg/l, 0,65 mg/l и 1,48 mg/l, при норма 3-6 mg/l.
Пробите ще бъдат анализирани по показатели – активна реакция, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати като фосфор, химическа потребност от кислород, биологична потребност на цвета.
Река Ахелой се влива в Черно море през тесен участък около 3 – 4 м., поради което се образува пясъчна коса. Водите на р. Ахелой при устие са бистри, без следи от замърсяване. Водите на Черно море в района на вливането на реката са с естествен цвят и мирис.
В рамките на проверката са проверени канализационна – помпена станция „Ахелой“ както и канализационни – помпени станции и тласкатели на хотелските комплекси в района. Не е установено преливане и изтичане от тях.
Извършен е оглед на Главен канализационен колектор I, при който е констатирано заустване на непречистени отпадъчни води с вид и мир на битово-фекални от канализационната мрежа на гр. Ахелой и заустването им в реката. Дебитът на изтичащите води е постоянен. 
Не е осигурено включване на всички отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Ахелой в канализационна помпена станция „Ахелой“ и пречистването им в Пречиствателна станция за отпадъчни води – Равда. Дадено е предписание за преустановяване на нерегламентираното заустване. От „ВиК“ ЕАД ще бъдат предприети незабавни действия за отстраняване на компрометирания участък, като от страна на инспекцията За установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води, към „ВиК“ ЕАД Бургас ще бъдат предприети административнонаказателни мерки по Закона за водите.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви