11 млрд идват, за да настигнем ЕС
11 млрд идват, за да настигнем ЕС

Европейската комисия съобщи, че е приела споразумение с България за средствата от общия бюджет за сближаване до 2027 г. Те са общо 11 млрд. евро. Средствата ще послужат за икономическото и социалното сближаване (кохезия), за прехода към цифровизация и природосъобразна икономика. И ще бъдат в рамките на многогодишната финансова рамка.

В изявление на вицепремиера по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев се казва, че „тези средства са изключително необходими. За да може страната ни да постигне средноевропейския стандарт на живот.“

Откъде идват парите
Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие — ЕФРР, Европейския социален фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход — ФСП, и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури — ЕФМДРА.

Намерението е тези фондове да насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони. И да помогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход.

С тези 11 млрд. ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък.

И да намали регионалните различия в рамките на страната, се казва в съобщението на ЕК.

Споразумението за партньорство между ЕК и България обхваща 10 национални програми. Както и инвестиции в три български области, които са най-силно засегнати от климатичния преход.

За какво ще се използват парите
За опазване на околната среда са предвидени 2,4 млрд. евро – от ЕФРР и Кохезионния фонд. 600 млн. евро ще бъдат за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници на 27 на сто от общото потребление на енергия. Както и за намаляване на енергийното потребление и на емисиите на парникови газове в обществените сгради. С европейски средства ще бъдат създадени условия за рециклиране на 70 на сто от всички отпадъци от опаковки.

Средствата по това перо се очаква да бъдат вложени за намаляване с поне 35 % на дела на хората, заплашени от природни бедствия, като наводнения или горски пожари.

ФСП ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници.

За инфраструктура се отпускат 4,2 милиарда евро. Очаква се те да послужат особено в регионите, където досега липсват достатъчно инвестиции – Северозападния, Северния централен и Североизточния район. Това може да стане, включително чрез съфинансиране за изграждането на тунела „Шипка“, се посочва в съобщението.

Асен Василев подчертава, че за първи път в споразумението 50% от средствата са за проекти в Северна България.

За сравнение, през предишния програмен период (2014-2020 г.) в северните региони на страната са инвестирани едва 27% от средствата.

Очаква се европейският бюджет да допринесе за благоприятната бизнес среда. Делът на иновативните малки и средни дружества се повиши от 27,2 на сто през 2016 г. И на 32 на сто през 2026 г. Очакванията са те да създадат работни места и да допринесат за развитието на българската икономика.

Последните два пункта ЕК определя като инвестиции за „настигане на ЕС и подкрепа за най-уязвимите региони.“

В областта на трудовия пазар се предвижда България да инвестира 2,6 млрд. евро. Те да бъдат за подобряване на достъпа до заетост и повишаване на уменията – от ЕСФ+. Това включва 315 млн. евро за младежка заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. Още 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическото приобщаване на маргинализирани общности като ромите, пише в съобщението.

Ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8 на сто, на 7 на сто до 2030 година. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6 на сто, на 35,4 на сто, а заетостта да се увеличи от 73 на 79 процента от населението. Броят на хората, заплашени от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

ЕК отбелязва, че България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто по отношение на равнището на заетост.

А броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

ЕФМДРА ще инвестира около 84,9 млн. евро в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море. Подкрепа ще бъде предоставена и за развитието на водни култури и тяхната преработка, включително на местните общности, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и за прилагане на международното управление на океаните.

ЕК обяснява, че в рамките на политиката на сближаване и в сътрудничество с нея всяка държава членка изготвя споразумение за партньорство — стратегически документ за програмиране на инвестициите от фондовете на политиката на сближаване (споменат в началото на текста) на многогодишната финансова рамка. Споразумението е съсредоточено върху приоритетите на ЕС, като в него се определят стратегията и инвестиционните приоритети, избрани от държавата членка, и се представя списък на националните и регионалните програми за изпълнение по места, включително предварително годишно разпределение на средствата за всяка програма.

1 КОМЕНТАР

  1. ЧЕСТИТО.Оправихме държавата.Колко сме кадърни.А сега да завършим с ХОРА И РЪЧЕНИЦИ.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви