Кръгла маса по Проекта LIFE Wateroil – свръх модерен проект по инициатива на Лукойл – Нефтохим се проведе в Бургас.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз по програмата LIFE, като инициатива, подобряваща качеството на околната среда, а партньори в него освен  „ЛУКОЙЛ –  Нефтохим Бургас“ АД, са  Община Бургас, Техническият факултет на университет „Проф.д-р Асен Златаров“ и италианската фирма Eurovix – лидер в областта на приложните биотехнологии.

За екологичните ползи на проекта и възможностите за технологичен трансфер разговаряме със Заместник-Главния инженер по Развитие и Ръководител на Координационен комитет на Проект LIFE WATEROIL, инж.  Николай Новачев.

Инженер Новачев, на каква стойност е проекта и как той ще подобри екологичната обстановка в региона?

Проектът LIFE Wateroil предвижда внедряване на иновативна технология за пречистване на отработени технологични води с използване на специално разработени биоактиватори. Така, след пречистване в модернизираните пречиствателни съоръжения на предприятието, водата ще може да се използва отново за производствени нужди. Това ще намали потреблението на свежа вода от язовир „Мандра“ с около 420 хил. м3 годишно.

Реализацията на проекта ще подобри и енергийната ефективност на рафинерията, като същевременно емисиите на СО2 в атмосферата ще намалеят с 1 000 тона годишно, а емисиите на замърсители в отпадните води с около 75 тона годишно. Проектът е на обща стойност 2,48 млн. евро, от които 55% ще бъдат получени като грант от програма LIFE на ЕС. Останалите 45% са самоучастие на партньорите по проекта, като основната част от тях са самоучастие на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас  АД.

Как и колко  ще се промени качеството на водите в „Мандренското езеро“?

Намаляването на водопотреблението от езеро Мандра само по себе си ще има благоприятен ефект върху състоянието на екосистемата му. Модернизацията на пречиствателната станция чрез подобряване на системата за аерация на биобасейните и използването на специално разработени биоактиватори ще допринесе за намаляване на емисиите от замърсители в пречистените отпадни води.

Специалисти по биоразнообразие ще извършват мониторинг на още един важен показател за подобряване на състоянието на Мандренско езеро – това са определени екологични индекси на организми, които стоят в основата на хранителните вериги в екосистемата на езерото: зоо и фитопланктон, макрозообентос и риби.

За колко време ще се разграждат остатъчните замърсители във водата, която вече е пречистена? Има ли друг вариант за нейното извеждане, вместо защитената местност „Пода“?

С внедряването на проектните решения (използване на биоактиватори и биоабсорбенти) и новата аерационна система на централната пречиствателна станция, разграждането на замърсителите ще се ускори.

По принцип, сулфидните йони се окисляват до сулфатни от няколко часа до няколко дни, в зависимост от климатичните условия и хидробиологичните условия на водоприемника. Въглеводородите в ниски концентрации се разграждат с приблизително същата скорост.

Използваните биоактиватори допълнително ще ускорят тези процеси, като скоростта и ефективността на това разграждане ще бъде предмет на мониторинг по време на проекта. ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД е разгледал възможността за прекратяване на подаването на отпадна вода към защитена местност „Пода“, като алтернативното направление е река Айтоска.

Важно е да се има предвид, че преди да стигнат до местността „Пода“ пречистените отпадни води, отговарящи на стандартите за качество на околната среда, преминават през система от 3 окислителни езера, където се извършват естествени процеси на биологично и механично допречистване на водите преди вливането им в местност Узунгерен („Пода“).

РИОСВ редовно контролират качеството на тези отпадни води и до момента не са установявали нарушения на заложените в разрешителната документация норми. Проектните решения на LIFE Wateroil, ще осигурят още по-добро пречистване на отпадните води и те ще могат да бъдат използвани повторно. Това ще позволи извеждане на отпадните води от защитена местност „Пода“.

Очаква се проектът да подобри и качеството на въздуха. Как точно и от кого ще се извършва мониторинг на въздуха? Ще могат ли гражданите да получават информация за резултатите?

Мониторинг на въздуха ще се извършва по два „контура“ – вътрешен контур с дължина около 4 км. на територията на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД по протежение на технологичния тръбопровод за транспортиране на третираните с биоактиватори отпадни води и външен контур, който включва прилежащите на площадката на рафинерията населени места (Долно Езерово, Камено, Братово, както и части от територията на гр. Бургас, откъдето през последните години са постъпвали най-много сигнали за неприятни миризми).

По вътрешният контур мониторингът ще се извършва от специализирана акредитирана лаборатория, с методи за измерване на емисии във въздушна среда. По външния контур, мониторингът ще се изпълнява от Мобилната лаборатория на Община Бургас, която ще бъде ситуирана по график на ключови места около площадката на завода.

Данните от мониторинга по външен контур ще бъдат достъпни в режим реално време на сайта на Община Бургас. Данните от мониторинга по вътрешен контур ще се оповестяват чрез обобщени одиторски доклади.

Взета ли е предвид „розата на ветровете“ в региона , при планирането  на проекта и в кои селища ще бъдат поставени системи за анализ?

Всички проектни решения се реализират с отчитане на розата на ветровете за региона. Проектът LIFE Wateroil не предвижда поставяне на допълнителни системи за контрол на качеството на атмосферният въздух. За целта ще се използва мобилната лаборатория на Община Бургас, за която в рамките на проекта ще се закупи допълнителен сензор за сероводород.

През годините, ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД е финансирал закупуването и поддръжката на две системи за анализ, монтирани съответно в гр. Камено и кв. Долно Езерово, както и на информационната система за он-лайн мониторинг на качество на въздуха в община Бургас.

Доколкото ни е известно лошите миризми в много случаи се добавят, за да се установяват по-лесно течове на опасни вещества при аварии, и други проблеми. Доколко безвредни са химикалите, които ще се използват за премахването на лошите миризми?

Добавянето на „лоши миризми“, т.е. т.нар. промишлени одоранти, на база съединения на сярата с органичен въглерод (меркаптани) се прилага за стокови горива: пропан-бутан и природен газ (метан).

Използваните в рамките на проекта вещества не са химикали, а биологични продукти и като такива са абсолютно безопасни: – Биоактиватори, които се подават в отпадните води и свързват разтворените в тях сулфиди и въглеводороди (които предизвикват неприятните миризми) и по този начин предотвратяват изпарението им във въздуха, като допълнително тези биоактиватори улесняват разграждането на замърсителите в биологичното стъпало на пречиствателната станция на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бурга АД.

Биоабсорбенти/дезодоранти, които се подават във въздушната среда в Централната пречиствателна станция и имат функцията да абсорбират молекулите, предизвикващи неприятни миризми, предотвратявайки разпространението им във въздуха.

Чрез прилагането на тези две категории биологични препарати, концентрацията на неприятни миришещи вещества (сулфиди и въглеводороди) във въздуха се очаква да намалее с около 90%, т.е. под прага на чувствителност на обонянието на човек. Трябва да се има предвид, че човешкото обоняние реагира на подобни миризми много под прага на евентуална вреда за човешкото здраве.

Например: прагът за чувствителност по сероводород за човек е около 2-7 микрограма на куб.метър въздух, а концентрацията, при която започва вредно въздействие (дразнене на лигавици) е 30 милиграма на кубичен метър (т.е. около 4000 пъти повече).

Още по показателна е ситуацията с въглеводородите, при които няма норма за качество на атмосферен въздух, прагът за безопасност при работа е 800 мг/нм3, а прагът за обонятелна чувствителност за някои от тях започва от 3-4 мкг/нм3.

Въз основа на данните на мониторинга е планирано разработването на методология за оценка на интензитета на източниците на неприятни миризми, на база олфактометрични стандарти, която да залегне в основата на нов нормативен документ. В заключение искам да подчертая, че Проектът LIFE Wateroil е израз на последователната политика на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД в областта на опазването на околната среда. Бургаската рафинерия е сред най-добрите в Европа по показателя „емисии на тон преработена суровина“.

До момента в екологични проекти са инвестирани над 90 млн. долара, които значително допринесоха за подобряване на екологичната обстановка в региона, и се работи по ред проекти за внедряване на принципите на зелената кръгова икономика в нашето производство.

Интервю на Янчо Николов

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви