Пирогов
Пирогов" с 16 млн. просрочени дългове

Просрочените задължения на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, натрупани към 31 март т.г., надхвърлят 16 млн. лв. В края на 2021 г. финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лв. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Към днешна дата, за да стабилизира дружеството, ръководството на „Пирогов“, съвместно с МЗ, предприе спешни краткосрочни и дългосрочни мерки. С цел подобряване на финансовата дисциплина в лечебното заведение ще бъде назначен прокурист. Той трябва да преразгледа всички договори и да представи оздравителен план.

Една от основните задачи на прокуриста ще бъде да предоговори дълговете на болницата с кредиторите. Втора: да оптимизира приходите и разходите на болницата. Осигуряването на допълнителни средства, необходими за модернизация на клиниките и за кадрово обезпечаване на болницата, също са сред основните задачи на прокуриста.

Дружеството е декапитализирано преди повече от пет години – като в края на финансовата 2017 г. е отчетена отрицателна стойност на собствения капитал. Въпреки това, в продължение на години не са предприети адекватни действия и болницата продължава да задлъжнява.

За финансовите 2017 г., 2018 г. и 2019 г. „Пирогов“ отчита текущи загуби – съответно: -3 416 хил. лв., -1 194 хил. лв. и -108 хил. лв.

Лошото финансово управление през годините и големият размер натрупани загуби възпрепятстват лечебното заведение да акумулира финансов ресурс, за да модернизира клиниките (някои от които единствени в страната). Независимо че през последните две финансови години (2020 г. и 2021 г.) „Пирогов“ отчита текущи печалби, средствата не са достатъчни за покриване на загубите, натрупани през годините на лошо управление.

За финансовите 2020 г. и 2021 г. просрочените задължения към доставчици на лечебното заведение също са в обезпокоителни размери – над 9 млн. лв., съответно 9 189 хил. лв. и 9 701 хил. лв.

По представените от лечебното заведение данни към 31.03.2022 г. е налице текуща загуба в размер на -2 907 хил. лв., като размерът на просрочията достига 16 450 000 лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви