Министерство на околната среда и водите (МОСВ) извърши документална проверка във връзка със сигнали на граждани за строителство в землището на село Синеморец в местността Поляните.

Проверката установи, че за строителството са издадени:

– Решение №10-ПР/2008 г. на министър Джевдет Чакъров за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС да не се извършва ОВОС.

– Писмо №5733/09.06.2016 г., на директора на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова за инвестиционно предложение за изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатори 66528.1.247 – според писмото предвидените дейности не попадат в позициите на приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС.

Според МОСВ посочените актове са загубили правно действие преди започването на строителството и не дават достатъчно основание да се твърди, че компетентният орган при оценката за необходимостта от извършване на ОВОС е оценил правилно дали то попада или не в Приложение 2 на ЗООС.

Не са преценени изцяло оценката на абсорбционен капацитет на природната среда съобразно чл. 93 ал. 4, т. 2б на ЗООС и кумулативното въздействие по чл. 93, ал. 4, т. 3ж на ЗООС.

Също така в писмото на РИОСВ – Бургас от 2016 г. за инвестиционното предложение е посочено, че „Транспортният и пешеходен достъп до имота ще се осъществят посредством съществуваща пътна инфраструктура. Електрозахранването, водоснабдяването с питейна вода, връзката на имота с прилежаща улична канализация са съществуващи и не се налага изграждането на нови такива“.

В тази връзка МОСВ изпрати указания към РИОСВ за осъществяване на контрол по прилагането на тези актове като обърна внимание да се проверят:

– наличието на съществуваща мрежа за електроснабдяване, водоснабдяване и улична канализация към имота;

– промените на обстоятелствата, настъпили след 09.06.2016 г., по отношение промяна на предназначението на имота – дали имотът не е с предназначение земеделска земя.

МОСВ даде указания на РИОСВ – Бургас да провери дали към началото на строителните дейности не са изтекли сроковете на разрешителните по ЗООС.

В случай че това е така, да пристъпи към принудителни административни мерки за преустановяване на нарушението по реда на ЗООС.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви