През 2021 г. жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 7 752 души. От тях, 4 430 лица (57.1%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 1 952 (44.1%) са мъже и 2 478 (55.9%) са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село – град“ (31.0%).

По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град – град“ (29.8%), „град – село“ (29.0%) и „село – село“ (10.2%) (фиг.4). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Бургас.

През 2021 г. 3 322 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в друго населено място на страната, а 4 477 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Бургас.

От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите София (столица) (1 024), Варна (331) , Пловдив (295) и Сливен (237), Ямбол (250).

Най-голям е броят на преселилите се в област Бургас от областите София (столица) (1 636), Ямбол (338), Пловдив – (304), Варна (297), Сливен (269) и Стара Загора (208).

През 2021 г. 1 124 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в чужбина. Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Бургас са Германия – 234 (20.8%), Великобритания – 174 (15.5%) и Руска федерация – 144 (12.8%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната.

През 2021 г. 39 461 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България.

Сред дошлите да живеят в страната 2 991 лица са предпочели да се заселят в област Бургас. Най-висок е делът на имигрантите от Руската федерация (30.7%), Германия (16.0%) и Украйна (9.5%).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви