През 2021 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове.

Регистрираните юридически бракове в област Бургас са 1 781 и са с 242 повече от предходната година.

От всички регистрирани бракове 71.2% (1 268) са сред населението в градовете. В селата са сключени 513 брака.

Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (44.4%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (41.0%).

През 2021 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.4 и 29.1 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.6 години за мъжете, а при жените – с 0.1 години.

Коефициента на брачност , през 2021 г. е 4.4‰, като спрямо 2020 г. се увеличава с 0.6 промила.

За 84.2% от мъжете и 84.7% от жените, сключили граждански брак през 2021 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже – 1 500, следван от разведените – 251. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 1 509, следван от броя на разведените – 256.

През 2021 г. разводите в областта са 616, като спрямо 2020 г. броят им нараства с 6.8%. От всички прекратени бракове 80.0% се отнасят за населението в градовете.

Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.5%, а при жените – 32.5%.

Разводът е бил първи за 88.3% при мъжете разтрогнали своите бракове през 2021 година, а при жените – 88.5%.

През 2021 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 44.4 и 41.2 години. Спрямо предходната година средната възраст намалява съответно с 0.6 години за мъжете а при жените остава непроменена.

През 2021 г. в областта са регистрирани 3 437 родени деца, като от тях 3 399 (98.9%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 93 деца, или с 2.7%.

Коефициентът на общата раждаемост за област Бургас през 2021 г. е 8.3‰, а през предходните 2020 и 2019 г. той е бил съответно 8.5 и 9.2‰.

Броят на живородените момчета (1 763) в област Бургас е със 127 повече от този на живородените момичета (1 636), или на 1 000 момчета се падат 928 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2021 г. са съответно 2 508 и 891, а коефициентът на раждаемост е 8.1‰ в градовете и 9.1‰ в селата.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2021 г. е 87 463, като спрямо предходната година той намалява с 625.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта. През 2021 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.57 при 1.58 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.47 при 1.86 в селата.

През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете намалява от 27.1 години през 2020 г. на 27.0 години през 2021 година. Средната възраст на жените при раждане на дете остава непроменена спрямо 2020 г. – 28.7 години.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак.

През 2021 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 801 или 53.0% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете в областта (54.0%) е по-висок отколкото в селата (50.2%).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви