Лалета

Засилените строителни дейности в местността Акра заплашват застрашени видове.  За това алармира Габриела Славова  – местен любител- еколог, обществено активен гражданин,  обиколил света като посланик на българската култура и майка бленуваща следващите поколения да получат качествено, богато и запазено природно наследство.

Тя е изпратила писмо до министъра на околната среда и водите, директора на РИОСВ Бургас, областния управител и Българската фондация „Биоразнообразие“, в което настоява да реагират на компрометирането и потенциалното разрушаване на естествено находище на балканския ендемит Тракийско (хагерово) лале (Tulipa thracica), както и нарушаването на естественото местообитание и потенциалното експлоатиране като атракция на световно-застрашени сухоземни костенурки (Шипобедрена, Testudo graeca Linnaeus, Шипоопашата Testudo hermanni Gmelin).

Тези и други защитени видове се наблюдават в местността Акра, плажа Вромос и околността и  са под защита от Закона за биологичното разнообразие („ЗБР“) и/или Директива за хабитатите, както и техни местообитания и природни местообитания, включени в приложения 1, 2 и 3 от ЗБР. Територията е използвана и от видове птици, за които периодът е размножителен.

Понастоящем на територията на Поземлен имот 81178.56.1, област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. АКРА, Поземлен имот 81178.56.2, област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. АКРА, Поземлен имот 81178.56.3, област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. АКРА, се извършват строително-изкопни дейности с багери, включващи ВиК и Е.Л. инсталации, както и заравняване на имота, с цел оформянето на нов елитарен къмпинг, пише в писмото на г-жа Славова.

„Строително-изкопните дейности неколкократно не биват съобразявани със съществуващото законодателство на територията на Република България, нарушавайки дори Черноморското крайбрежие. Визирам събитията от м. януари т.г. на територията на Поземлен имот 81178.56.23, област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, въпреки сигналите от будните местни граждани, медийния интерес и последвалите спонтанни проверки от зам. Областен управител, кмет и експерти от РИОСВ-Бургас“, обяснява Славова.

На снимките, предоставени от нея, се вижда обилното наличие на ендемичните лалета, както и на Клонеста богомолка (Empusa fasciata).

Тракийско лале

За съжаление, поради отдалеченост и нерегламентирано сметище създадено в следствие на същите дейности, вкл. огромно количество растителен отпадък, замесен с неразградим отпадък, в съседен участък, не е успяла да заснеме костенурките и да определи точния им вид.

Богомолка

Във връзка с това г-жа Славова настоява за извършване на проверка по документи, относно:

–   налични процедури по реда на ЗООС и ЗБР за реализиране на настоящите дейности;

–  условия, поставени на инвеститора с решения по горните процедури;

– декларирани от инвеститора в уведомления по реда на ЗБР и ЗООС (съгласно съответните наредби) за наличие в имотите на защитени видове и техните местообитания, както и природни местообитания;

–  резултати от проверки на място от служители на РИОСВ–Бургас за верифициране на декларираната от инвеститора информация с фактическото положение на терен.

Гущер

Настоява и за проверка на място, относно:

– извършване на нерегламентирани или неразрешени в решенията по ЗБР и ЗООС дейности от страна на инвеститора;

–  Извършване на дейности извън посочените в уведомленията по ЗООС и ЗБР имоти;

–  Изграждане на нерегламентирано заустване на отпадни води;

–  наличие на защитени видове, местообитания на видове и природни местообитания в мястото на реализиране на настоящите дейности;

–  увреждане на находища на защитени видове, разрушаване на местообитания, дейности водещи до стрес и безпокойство и/или ограничаване на възможностите за придвижване на животните;

–   предприети мерки за опазване на защитени видове;

–   в случай на констатиране на увреждане на защитени видове и техните местообитания или на природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР да бъде предписано спиране на строителните дейности до отстраняване на възможностите за тяхното увреждане;

–  в случай, че бъдат констатирани увреждания на защитени видове, същите да бъдат преместени на безопасно място;

Предвид периода на годината – максимален вегетационен за растенията и размножителен период за животните, г-жа Славова настоява проверката на място да бъде извършена спешно.

Според г-жа Славова наличието на множество защитени видове в местността е повод да бъде поискано тя да бъде включена в Натура 2000, което ще означава и спиране и забрана на всякакво строителство.

Писмото е изпратено на 26 април 2022г. , но до момента няма отговор от нито една институция.

Само за Тракийското лале / Tulipa thracica Davidov/ ще отбележим, че е критично застрашен вид според Закона за биологичното разнообразие, който вирее само по Черноморското крайбрежие от Созопол до Приморско. Част от находищата на вида се намират на територията на резерват „Ропотамо“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Местността Акра обаче не влиза в тази мрежа.

Вече има прецедент – плаж Корал беше добавен към мрежата заради наличието на защитеното блатно кокиче.

Междувременно BurgasNews научи, че кметът на Созопол Тихомир Янакиев ще поиска от МРРБ да прехвърли плажа Вромос на общината за управление.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Габриела е невероятно момиче! Пожелавам и успех в тази борба с мошениците – врагове на българската природа!

  2. Природата е това, което реално захранва всеки човешки организъм. Неуважението към нея е равносилно на самоубийство, но народопсихологията на българина не е особено чувствителна към тази тематика, така че всеки индивидуално трябва да се опита да направи каквото може, ако разчитаме на МОСВ вероятността да се случи нещо позитивно е равно на нула. Хора като теб – Габи са тези, които биха могли да променят сегашното пренебрежение към природните ресурси и биоразнообразието.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви