407 малолетни и непълнолетни лица са водени на отчет в Детска педагогическа стая за извършените от тях противообществени прояви и престъпления през 2021г., съобщиха Териториално статистическо бюро – Югоизток. Над 78% са от възрастовата група 14 – 17 години, а тези на възраст 8 – 13 години – над 21% от общия брой на водените на отчет. Преобладават момчетата – 337 (82.8%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 70, или 17.2%.

От отчет са снети 147 малолетни и непълнолетни лица, или 36% от водените на отчет през годината. От тях 78 лица (53%) – поради навършване на 18-годишна възраст, а 64 лица (43.5%) – поради поправяне на поведението.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2021 г. са 213. Момичетата са 74 (34.7%), а момчетата – 139 (65.3%).

В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „проява на насилие и агресия“ и „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – съответно по 49 лица или по 23%, за „бягство от вкъщи“ – 34 лица (16%) и за „тормоз“ – 28 лица (13%).

През 2021 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 210.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години.

Извършителите на кражби са 97 (46%) малолетни и непълнолетни лица. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби – 38% (37 лица).

От общия брой на лицата, извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 38 лица (18%) са преминали през ДПС за унищожаване и повреждане на имущество и 25 лица (12%) – за престъпления свързани с наркотици.

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през миналата година са 54, от които 24 са момичета.

Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 42.6% (23 лица), а на непълнолетните – 57.4%, или 31 лица.

През 2021 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 29 лица (53.7%), следват пострадалите от нанесени телесни повреди – 20 лица (37.0%), и от детска порнография- 2 лица, или 3.7%.

През 2021 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 217 възпитателни дела. Броят на решените дела е 202, като в срок до един месец са решени 120 дела, или 59.4%.

През 2021 г. местните комисии са наложили 310 възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) на 251 лица на възраст от 8 до 17 години.

Най-често налаганите възпитателни мерки са предупреждение – в 158 случая (51.0%); поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – в 57 случая (18.4%); задължаване да участва в консултации, обучения и програми – в 31 случая (10.0%); поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи – в 23 случая (7.4%); предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца – на 16 малолетни и непълнолетни (5.2%); задължаване на непълнолетни лица да извършват определена работа в полза на обществото – на 9 лица (2.9%) на възраст 8 – 17 години.

Възпитателни мерки са наложни на 90 малолетни и 161 непълнолетни. Момчетата са 214, а момичетата – 37.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви