Бързата мода вече няма да е на мода. Слага се край на модела „вземам, ползвам, чупя, хвърлям“. Текстилните изделия трябва да станат по-качествени и по-дълготрайни за ползване.

Производителите на дрехи ще трябва да пускат нови колекции по-рядко, а непродадените текстилни изделия няма да е разрешено да се унищожават. Всяка година големите предприятия ще трябва да обявяват количествата непродадена стока, има ли продукти, които са дали за повторна употреба, за вторично производство или за рециклиране.

На тези фирми ще се забранява възможността да продават залежали и непродаваеми продукти на малки дружества, освободени от тези административни задължения, и да ги кара те да унищожават текстила.

Производителите също така ще трябва да рециклират изостаналата стока и получените материали отново да се влагат в дрехи, килими, пердета, тапицерии на мебели и други.

Това предвижда приета в края на март от Европейската комисия Стратегия за устойчиви и кръгови текстилни изделия, от която се очаква до 2030 г. да намали значително въздействието на тази индустрия върху околната среда.

Според анализите на Брюксел текстилното потребление в Европа заема четвърто място по въздействие върху околната среда и изменението на климата след храните, жилищата и мобилността. То също така е третата област с най-висока консумация на вода и земя и на пето място по отношение на използването на първични суровини.

Предприетите от Еврокомисията действия целят не само намаляването на бързооборотната мода и продажбата на некачествени евтини дрехи „еднодневки“, както и повторното използване на рециклирания текстил, но и даване на гаранции на потребителите, че купуваните от тях стоки не съдържат вредни вещества и и при производството им са зачетени социалните права на работниците и се опазва околната среда.

С мерките ЕК иска да накара производителите да поемат отговорност за своите продукти по цялата верига за създаване на стойност, включително когато те се превърнат в отпадъци.

Така кръговата текстилна екосистема ще процъфтява и ще се ръководи от достатъчен капацитет за иновативно рециклиране „до влакно“, а изгарянето и депонирането на текстилни изделия трябва да бъде сведено до минимум, смятат евроекспертите.

За да се случи това обаче, държавите членки е добре да приемат благоприятни данъчни мерки за сектора на повторната употреба и поправката на повредени текстилни изделия. В момента надделява консуматорското поведение за покупка на нова дреха, вместо зашиване на скъсано или смяна на ципове.

По думите на изпълнителния заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс тези мерки ще позволят на потребителите да пестят енергия, да ремонтират, а не да заменят повредените продукти и да правят интелигентен екологичен избор, когато купуват нови продукти.

„По този начин ще възстановим баланса в отношението си към природата и ще намалим уязвимостта си към смущения в световните вериги на доставки“, смята той.

„Нашите предложения за кръгова икономика поставят началото на епоха, в която продуктите ще бъдат проектирани по начин, който носи ползи за всички, зачита ограниченията на нашата планета и опазва околната среда. О

сигуряването на по-дълъг живот на телефоните, които използваме, на дрехите, които носим, и на много други продукти ще спести пари на европейските потребители.

Освен това в края на жизнения си цикъл продуктите няма да бъдат източник на замърсяване, а на нови материали за икономиката, което ще понижи зависимостта на европейските предприятия от вноса“, смята евроомисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Предвижда се също така потребителите да бъдат информирани как техните покупки влияят на околната среда. Всички регулирани продукти ще имат цифрови паспорти, което да улесни поправката или рециклирането им, както и проследяването по веригата на доставки на веществата, пораждащи безпокойство.

Предвижда се и екомаркировка за текстил и обувки, за да може купувачите лесно да откриват надеждни екологични текстилни продукти. Ще бъде задължително създаването на организации по оползотворяване на текстилните отпадъци.

Основното обаче ще е екопроектирането на текстилните продукти, както в момента това се изисква за редица други изделия. Само през 2021 г. съществуващите изисквания за екопроектиране на ЕС са спестили на потребителите 120 млрд. евро.

Правилата доведоха също така до намаляване с 10 % на годишното потребление на енергия от обхванатите продукти. До 2030 г. новата рамка може да доведе до икономии на първична енергия в размер на 132 млн.т.н.е., което съответства приблизително на 150 млрд. куб. м природен газ, което е почти равностойно на вноса на руски газ от ЕС, посочиха от Брюксел при представянето на стратегията.

Идеята на ЕК е да се избегне модела „добив-производство-потребление-изхвърляне“ като още на етап проектиране на продукта се избегне голяма част от въздействието му върху околната среда.

„В ежедневието си използваме различни продукти, често без да мислим какви са последиците от тяхното производство и потребление за климата и околната среда.

Продуктите използват огромни количества суровини, енергия и други ресурси и оказват значително въздействие върху околната среда по време на своя жизнен цикъл — от добива на суровини до производството, транспортирането, използването и края на жизнения цикъл.

Половината от световните емисии на парникови газове и 90 % от загубата на биологично разнообразие се дължат на добива и преработката на първични суровини.

Отрицателните въздействия върху околната среда включват значително изчерпване на ресурсите, генериране на емисии на парникови газове и замърсяване“, обясняват от ЕК аргументите си за новите изисквания.

В новия работен план за екопроектирането и енергийното етикетиране за периода 2020—2024 г. ще бъдат включени нови продукти като смартфони, таблети и фотоволтаични слънчеви системи, които в момента не попадат в обхвата на регулациите.

Ще бъде оценен набор от нови групи продукти, като например нискотемпературни източници на емисии и зарядни устройства за електрически превозни средства.

Като направи материалите по-дълготрайни, гарантирайки, че стойността им се запазва възможно най-дълго и стимулирайки използването на рециклирано съдържание в продуктите, ще се насърчи отделянето на икономическото развитие от използването на природни ресурси и намаляването на зависимостите от суровини, като по този начин ще насърчи отворената стратегическа автономност и устойчивост на ЕС, смятат в Брюксел.

mediapool.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви