Съдебна палата-Бургас
Съдебна палата-Бургас

На общо събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас беше обсъден доклада за дейността на въззивната инстанция, окръжните и районни съдилища от съдебния район за 2021 година.

Съдебният район на Апелативен съд – Бургас включва три областни центъра с 23 общини и обхваща окръжните съдилища на гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол.

Юрисдикцията на окръжните съдилища се разпростира на административната територия на 13 общини в Бургаска област – Бургас, Камено, Айтос, Руен, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново и Созопол, 5 общини в Ямболска област – Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово, една община в Хасковска област –Тополовград и 4 общини в Сливенска област – Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел.

Съдия Пламен Синков – Административен ръководител – Председател на Апелативен съд – Бургас представи основните данни от дейността на съдилищата от региона през 2021 г., преминала съобразно мерките за живот и работа по време на извънредна епидемична обстановка.

През 2021 г. в Бургаския апелативен съд са постъпили общо за разглеждане 1115 дела. Постъплението представлява увеличение с 2,33% спрямо 2020 година. В тримесечен срок са свършени 91% от делата.

Този показател сочи, че постигнатата бързина в работата на съда е трайна тенденция, която се дължи на традиционно добрата дейност на съдиите, ръководството и служителите на съда по предварителна подготовка, проучване, насрочване и срочното решаване на делата.

Близо 77 % са потвърдените и недопуснати до касационно обжалване  от Върховния касационен съд актове на Апелативен съд – Бургас през 2021 година.

При наказателните дела съобразно структура на престъпността за 2021 г., най-висок относителен дял аналогично с предходните години заемат решените въззивни наказателни общ характер дела за престъпления по транспорта.

Традиционно на второ място по брой решени дела, спрямо общия брой ВНОХ дела, са тези за престъпления против личността и основно убийства по чл.115 и чл.116 от НК.

Относително стабилен дял заемат престъпленията против финансовата и данъчната система.

През 2021 г. е налице леко увеличение на т.нар. корупционни дела. Постъплението на дела за престъпления против собствеността, включително квалифицирани грабежи и кражби при опасен рецидив, показва устойчивост, което се обяснява с неблагоприятните социални и икономически фактори като обедняване, безработица, липса на образование, приток на голям брой туристи от страната и чужбина в морските курорти и селища в региона, закономерно привличащи криминален контингент.

Средната продължителност на разглеждане на въззивните граждански и на въззивните търговски дела е три месеца, а на частните граждански и на частните търговски дела – един месец, който резултат е отличен показател за провеждане на съдебния процес в разумен срок, в контекста на практиката на ЕСПЧ по чл. 6 от ЕКПЧ.

Наличието на дела, разгледани в по-дълъг от тримесечния срок през 2021 г. дела е обусловено от епидемиологичната обстановка в страната във връзка с COVID-19, което е наложило отлагане разглеждането на делата в открито съдебно заседание, поради заболяване или карантина на участниците в съдебното производство.

Приключилите с решение по същество търговски дела в Апелативен съд – Бургас през 2021 г. имат разнообразен предмет на иска.

Като най-голяма група са делата за уреждане на последиците от неизпълнение на сключени между страните търговски договори и с предмет облигационни спорове, включително за присъждане на неустойки, обезщетения за неизпълнение и лошо изпълнение, неоснователно обогатяване.

През 2021 г. съдиите в наказателно, гражданско и търговско отделение на Апелативен съд след обсъждане са изготвили и изпратили, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, общо 9 становища по тълкувателни дела за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии във ВКС по въпроси, по които е констатирана противоречива или неправилна съдебна практика.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви