В РИОСВ – Бургас постъпи сигнал за извършено нарушаване целостта на пясъчните дюни на територията на морски плаж „Бутамята“, землище на с. Синеморец, общ. Царево.

Извърши се незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Бургас, съвместно с представител на Община Царево.

Проверката констатира, че в югозападната част на морския плаж е извършено разораване и преминаване на едрогабаритна техника.

След съпоставяне на заснетият участък с данните от одобрената и приета специализирана карта за морски плаж „Бутамята“ се установява, че от дейността са засегнати сиви пясъчни дюни.

С помощта на GPS са заснети границите на засегнатия участък с цел определяне на местоположението му спрямо пясъчните дюни – обекти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Територията на морския плаж попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – Природен парк „Странджа“, и в две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – „Странджа“ за опазване на дивите птици и „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Проверка в информационната система за Натура 2000 констатира, че засегнатият участък попада в картирани природни местообитания – приоритетно местообитание с код 2130* „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност“ и 2120 „Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица“, които са предмет на опазване в защитена зона „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Директорът на РИОСВ-Бургас е предал по компетентност сигнала и констатациите от извършената проверка на министъра на туризма.

Уведомено е и Териториално отделение – Царево към Районна прокуратура – Бургас, за произнасяне по компетентност за наличие на извършено престъпление, предвид че са засегнати местообитания, предмет на опазване.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви