В община Бургас е постъпило инвестиционно предложение от „Бургас Хайдръджън“ ЕАД, за изграждане на завод за зелен водород на територията на с.о. Индустриален парк Равнец.

С инвестиционното намерение се предлага изграждане на завод за производство на зелен водород по метода на електролизата, чрез използване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладната за предложението вече е входирана в Общински съвет и ще чака решението на съветниците в края на тази седмица.

След проучване и обследване на възможни терени, заявителят счита, че територията на с.о. Индустриална зона Равнец е подходяща за реализация на Проекта, тъй като природните й дадености и близостта до пристанищна и газова инфраструктура дават възможност на изграждане на значим, хибриден, иновационен проект, включващ PV, вятър, водород и батерии.

Посочва се, че партньори на проекта са консорциум от технологични фирми, като водещ инвеститор ще бъде една от най-големите датски енергийни групи, лидер в производството и съхранението на зелена енергия и зелен водород. Дания е една от водещите държави в процеса на декарбонизация и енергийна ефективност в света.

Обосновава се, че с реализацията на Проекта ще се създадат условия за развитие на въглеродно неутрална зона и привличане на нови международни инвеститори, за които наличието на евтина и зелена енергия е водещ параметър за тяхната конкурентоспособност.

С производството на зелен водород община Бургас и региона ще се наредят сред водещите европейски градове и региони, производители на горивото на бъдещето в ЕС и в развитите държави в света.

Проектът е в синхрон с новата индустриална стратегия за Европа (обявена през март 2020 г.), целяща широкомащабно внедряване до 2030 г. на водородни технологии, които да поощрят производство, съхранение, пренос и разпределение на нисковъглероден и зелен водород.

На европейско ниво, водородът е основен приоритет за налагане на чиста и кръгова икономика, като играе съществена роля за осигуряването на сигурна, достъпна и чиста енергия за всички.

С проекта се предвижда изграждането на довеждащата инфраструктура до терените и инсталацията за производство на водород, фотоволтаична електроцентрала (която приоритетно ще захранва електролизьорите), инсталацията за производство на зелен водород, административни сгради, център за мониторинг, управление и администриране.

Инвеститорът посочва, че за целите на инвестиционното намерение е необходимо да бъде извършена промяна в действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на зоната, за да се обособи територия от 2000 дка, където да бъде разположен завода за водород и съпътстващата фотоволтаична инфраструктура.

Планираната инвестиция в проекта е в размер на 130 млн. лева., като всички разходи по събарянето на опасните сгради и облагородяване на терена и територията около него са за сметка на инвеститора.

Инвеститорът декларира, че осъществяването на Проекта ще допринесе за повишаване на местната заетост и ангажирането на множество местни малки и средни бизнеси, които биха имали като краен резултат повишаване на доходите и благосъстоянието на населението.

Планира се да бъдат разкрити над 65 високоплатени работни места в Бургас, непосредствено свързани с реализацията на проекта. По време на реализация на строително-монтажните работи ще бъдат ангажирани около 100 души.

След въвеждане в експлоатация, проектът косвено ще допринесе за разкриване на поне 150 работни места в съпътстващи и обслужващи дейности.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви