Окръжна прокуратура-Бургас отчете ръст на внесените прокурорски актове в съд през 2021 г.

Данните бяха представени по време на годишното отчетно събрание на прокуратурата.

В него взеха участие прокурор Стелиана Кожухарова от отдел 07 „Противодействия на престъпленията против кредиторите, данъчната и осигурителната система“ на ВКП, прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура-Бургас, прокурор Иван Кирков – административен ръководител на Района прокуратура-Бургас, както и прокурори и следователи от Окръжна прокуратура-Бургас, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас и Районна прокуратура-Бургас.

Данните от отчета за 2021 година бяха представени от прокурор Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура-Бургас. Той посочи, че за първи път от 2016 г. се забелязва ръст на внесените в съд прокурорски актове през отчетната година.

Те са общо 2186 за 2021 г. спрямо 1929 през 2020 г. – с 257 повече. Посочено бе също така, че внесените през 2021 г. дела с обвинителен акт е по-голям в сравнение с предходните четири години.

Ръст има и в новообразуваните преписки. За 2021 г. те са 16383 спрямо 15952 за 2020 г. Решените от прокурорите преписки са 95.43 % от всички наблюдавани.

Отбелязана бе изключителната срочност на решаване на преписки – до 1 месец са решени всички 15 635 преписки, което съставлява 100 % от общо решените преписки. Регистрираната срочност за решаване на преписки е най-добрата за всички години, през които този показател е статистически проследяван.

Прокурорите от Окръжна прокуратура – Бургас са потвърдили над 80 % от постановленията на прокурорите от Районната прокуратура, което говори за високо качество на работа на държавните обвинители от Районна прокуратура-Бургас.

Отчита се и ръст в общия брой на новообразуваните досъдебни производства, които са 15426 броя. За сравнение през 2020 г. те са били 14 955.

Наблюдава се и значителен ръст на бързите производства. Те са общо 1678 броя спрямо 1305 през 2020 г. Този показател представлява сериозен ресурс за ускоряване на наказателния процес.

През отчетната година държавните обвинители от Окръжен съдебен район-Бургас са внесели в съд 194 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 195 през 2020 г. и значително повече от предходните години.

Завишените искания за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда оказват пряко влияние на отчитания спад на престъпността през последните няколко години.

Приключените досъдебни производства през 2021 г. са 6698, което е с над 1100 повече от новообразуваните през отчетната година. Това показва, че през 2021 г. са приключени значителен брой досъдебни производства от предходни години. Всички тези 6698 са приключени в установения от закона срок.

В изискуемия срок са решени 12349 досъдебни производства и само едно е решено извън този срок.

Буди удовлетворение фактът, че броят на осъдените и санкционирани лица през 2021 г. спрямо броя на санкционирани лица през 2020 г. се увеличил чувствително – с 20.40 %, а спрямо 2019 г. – с около 12.58 %. Дори по-голям ръст бележи броят на осъдените и санкционирани лица през 2021 г. с влезли в сила съдебни актове – увеличение с 20.95 процента спрямо 2020 г.

Най-добри през последните пет години са статистическите данни относно успеваемостта на внесените за окръжния съдебен район протести, относно актове за връщане на дела на прокурора – 66.67 % от разгледаните протести по визираната категория са уважени.

57.14 % са били през 2020 г., 47.62 %през 2019 г., 38.10 % през 2018 г.

Изключително активна е била дейността на прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура-Бургас по предложенията по чл.83а–е от ЗАНН (налагане на имуществени санкции на юридически лица, чиито представители са извършвали посочените в закона престъпления).

През годината Окръжна прокуратура-Бургас е направила 7 предложения по тези текстове от закона, което я прави първенец от окръжните прокуратури с обща компетентност в национален мащаб. Районна прокуратура е направила 32, което я прави единствената районна прокуратура в страната с предложения по посочените текстове. Общият размер на постановените по този ред имуществени санкции е 705 325 лева.

Върнатите на прокурорите дела са само 1.74 % от всички внесени в съда, което е най-добрият показател през последните шест години. По отношение на прокурорите от Районна прокуратура-Бургас процентът е 1.14, което за тях е рекорден резултат.

За поредна година се запазва тенденцията всички 112 искови молби, внесени по гражданско съдебния надзор на прокуратурата да бъдат уважени от съда. В тази категория също се наблюдава ръст – исковите молби през отчетната година са с 30 повече от тези през 2020 г.

Липсата, години наред на дори една неуважена молба по надзора, свидетелства за отлично ниво на компетентност на прокурорите от него.

Уважени от съда са и всички 238 предложения по чл.306 и чл.414 от НПК, свързани с определяне на общи наказания, режим на изтърпяване, привеждане на предходни условни присъди и тълкуване на съдебни актове.

Отчетен бе и ръст по преписките за надзора за законност.

През годината те са били 1350 спрямо 1097 за 2020 г. и 819 за 2019 г. Ръст има и при проверените административни актове – 5766 за 2021 г. спрямо 5549 за 2020 г.

Гости на събитието бяха съдия Чавдар Димитров – председател на Административен съд-Бургас, съдия Яни Гайдурлиев – зам.-председател на Окръжен съд – Бургас, старши комисар Калоян Калоянов – директор на ОД на МВР-Бургас и Бранимир Мангъров – началник на Затвора – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви