Церемония по откриването на научноизследователски лабораторен комплекс УНИТе на университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще се проведе днес от 11:00 часа в сградата на бул. „Яким Якимов“ №1

По проекта е извършена модернизация  на сградата на бившия Технически колеж, която включва  подмяна на дограма, саниране и обновяване на фасадата, пълен ремонт на общите и санитарните помещения, ремонт на четири лаборатории, съгласно съвременни изисквания, монтаж на система позволяваща използване от хора с увреждания, пълна подмяна на електроинсталацията и реализирана локална компютърна мрежа, в съответствие със съвременните изисквания.

До сградата е прекарана оптична свързаност (12 влакна), позволяваща връзка с университетската мрежа и независим достъп с пропускателна способност 10G.

За посочения период са оборудвани 3 лаборатории, като предстои оборудването и на четвърта.

Първата е лаборатория в  реално време, в която са налични лазерен гравир, 3D – фреза, заедно с наличната климатизация и системи за вентилация. Предстои дооборудване на лабораторията със съвременна измервателна техника – осцилоскопи Tectronix – 5 на брой, включително и от серия 6;

Втората е лаборатория за интелигентни системи, в която освен компютърната техника, разполага с хуманоидни роботи NAO и Cruz;

Третата е лаборатория за паралелни системи и обработка на големи масиви данни. Тя разполага с паралелна компютърна система, съдържаща 1024 ядра Supermicro (8 4-процесорни системи, с 2х16 ядра на всеки процесор) и достатъчно количество периферия – комутатори 10G, комутатори за локална мрежа и цялостно мрежово оборудване;

Предстои оборудване на “Прототипна лаборатория”, в която ще бъде разположен автоматичен плейсър и 4-зонна пещ, свързани в конвейр. За гарантиране качеството на прототипите ще се изградят и две места за ремонтна дейност на специализирани платки.

Закупеното оборудване е на стойност около 415 хил. лв. за първата половина на 2021г. Подписани са приемно-предавателни протоколи, както за получаването му, така и за обучението на работещите с него. Изготвени са протоколи за прехвърляне на оборудването в активите на Университета.

smart

От м.септември 2021г. е стартирана нова обществена поръчка за доставка на оборудване за над 1 млн. лв., по една от обособените позиции на която, вече има сключен договор и е в процес доставянето на оборудването.

Проектът УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е с основна цел създаване на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Партньори по проекта са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който е водещ партньор, и ще работи заедно с Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет от 29 781 882 лева.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви