НС прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, съобщават от БГНЕС. Парламентът реши 10 % да бъде данъкът върху социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Такива разходи са тези за ваучерите за храна.

3 % ще бъде данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол, както и от лица, упражняващи личен труд.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в други закони. По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага

да отпаднат таксите за детските ясли и детските градини и ползването на тези детски заведения да стане безплатно за родителите.

Официално това ще стане от 1 април тази година.

До момента общините събираха две такси за деца в предучилищна възраст – такса за ползване на детска градина и такса за храненто на децата в задължителното предучилищно образование. С промените се отменят и двете.

За тази цел в бюджета са заложени над 80 млн. лв. Отделно със 70 млн. лв. ще се строят и разширяват детски градини. За родителите, чиито деца не бъдат приети в безплатно детско заведение, са предвидени допълнителни компенсации от 13 млн. лв.

Целта на предложението е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини. Във връзка с предложените изменения в ЗМДТ се предлагат изменения и в Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви