Областна администрация Бургас предприема действия, за да се намери държавна институция, предприятие или друга държавна организация, на която да бъде предоставена безвъзмездно в управление сграда, находяща на ул. „Булаир“ №5.

Желанието на областния управител е имотът да остане държавна собственост. Сградата е в лошо техническо състояние и се нуждае от спешен ремонт.

Тъй като Областна администрация Бургас не разполага с финансов ресурс за извършването на ремонт и поддръжка на имота, на основание чл.15 ал.1 от ЗДС, имоти – държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на Закона.

Освен на държавни институции и предприятия имотът може да бъде предоставен, но възмездно, на дружества и организации, които не попадат към държавното управление.

Сградата, която до 2019 г. се е използвала за жилищни нужди, в момента е необитаема, предвид лошото й техническо състояние.

В случай, че постъпи искане до областния управител от субект, отговарящ на Закона за държавната собственост, имотът, който ще се предостави представлява терен с идентификатор 07079.618.45 с площ от 831 кв.м., ведно с разположената в нея сграда с идентификатор 07079.618.45.3 със застроена площ от 230 кв.м.

Двата обекта са със самостоятелни входове и вътрешна самостоятелна стълбищна клетка, всеки от тях е с разгъната застроена площ приблизително 300 кв.м.

Областна администрация Бургас през годините е търсила многократно допълнителни средства от държавния бюджет за извършване на ремонтни дейности и поддръжка на имота, но такива до този момент не са предоставяни.

Целта на държавата е да съхрани имота в партньорство с друга организация. По този начин ще се гарантира запазването на сградата в параметрите, в които съществува и ще се защити максимално общественият интерес.

Другата възможност за възстановяване на сградата е имотът да бъде продаден на търг. На този етап това се разглежда като последна стъпка в разрешаване на казуса. Усилията на администрацията са насочени към намирането на организация, която да придобие правото на управление съгласно Закона.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви